Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. marts svaret Ministeriet for Børn og Undervisning i sagen om

Forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Justering af uddannelsens rammer)

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget høring over forslag til lov om ændring af lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov (Justering af uddannelsens rammer)

Lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov trådte i kraft den 1. august 2007. Loven fastlægger rammerne for, hvornår og i hvilke tilfælde unge udviklingshæmmede og andre unge med særlige behov efter undervisningspligtens ophør har et retskrav på en 3-årig ungdomsuddannelse, der er tilpasset deres særlige forudsætninger og behov.

Efter lovens § 17 skulle loven tages op til revision med afsæt i resultatet af en 4-årig evaluering af uddannelsen. Formålet med lovforslaget er en opfølgning på revisionsklausulen vedrørende lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov.

Loven indeholder regler om uddannelsens formål, adgangen til og indholdet af ungdomsuddannelsen, kommunalbestyrelsens ansvar samt regler om befordring, forsøg og klageadgang.

Forslaget omfatter justeringer i forhold til blandt andet: placering af vejledningsopgaverne, praktik, visitation, optag og beskæftigelsesområdet.

I lovforslaget foreslås en ændring i § 1, nr. 5, § 5b / Bemærkninger til lovforslaget afsnit 2.8.2. om Beskæftigelsesområdet.

Her fremgår, at ”Da kommunerne har hele finansieringsansvaret for driftsudgifterne til uddannelsesforløb efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, og da de ved etablering af uddannelsen i 2007 er fuldt ud kompenseret herfor via bloktilskuddet, foreslås det for at afskaffe muligheden for dobbeltkontering, at der indsættes en bestemmelse i lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov, der udelukker, at ungdomsuddannelsesforløb, der iværksættes efter LAB-loven, kan opnå statslig refusion og budgetgaranti.”

DA vil i sit høringssvar bemærke følgende:

”DA deler intentionen om, at der ikke skal være dobbeltrefusion til kommunerne. Det er DA`s opfattelse at en regulering bør foretages i LAB-loven.”

Herudover har DA ingen bemærkninger til lovforslaget.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
25. marts 2013