Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. maj 2013 svaret EU-Specialudvalget for Arbejdsmarkedet og Sociale Forhold i sagen om

Direktivforslag om foranstaltninger til fremme af arbejdstagers udøvelse af deres ret til fri bevægelighed (KOM(2013) 236)

Høringssvaret i pdf-format

Resumé

DA kan generelt støtte initiativer, der skal øge den frie bevægelighed over landegrænserne i EU for arbejdstagere og virksomheder. Det er afgørende for Europas muligheder for vækst og beskæftigelse, at der skabes et egentligt og velfungerende europæisk arbejdsmarked for arbejdskraft.

DA er på den baggrund positiv over for de bagvedliggende motiver bag direktivforslaget, som skal understøtte arbejdstagernes muligheder for at arbejde og søge arbejde på tværs af landegrænserne.

Direktivforslaget omfatter i sin ordlyd alene arbejdstagere. DA skal påpege, at i det omfang, der er tale om et ansøgningsforhold der involverer en arbejdsgiver eller der er tale om et aktivt ansættelsesforhold, er dette modsvaret af en arbejdsgiver.

DA finder imidlertid, at det foreslåede direktiv rejser en række tvivlsspørgsmål, som skal afklares før en endelig stillingtagen.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
23. maj 2013