LønStatistik 1. kvartal 2013

  • Svagt stigende lønudvikling
  • De ansattes fortjeneste er steget 1,8 pct. siden 1. kvartal 2012
  • Hyppigste årstigningstakt på 1 pct.

Lønomkostningerne inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder m.v. steg 1,8 pct. fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 inden for DA-området. Af denne stigning udgjorde bidrag til pensionsordninger 0,3 pct.-point, mens bidrag fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point jf. tabel 1 (angivet i boksen til højre).

For arbejdere steg årsstigningstakten fra 1,1 pct. i 4. kvartal 2012 til 1,6 pct. i 1. kvartal 2013. Stigningstakten blandt funktionærerne var 2,0 pct. i samme periode, hvilket er 0,3 pct.-point mere end stigningstakten i 4. kvartal 2012. Udviklingen i lønomkostninger over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten 1,5 pct., hvoraf ændringer i personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,3 pct.-point jf. tabel 1. Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg årsstigningstakten 0,6 pct.-point til 1,6 pct. sammenlignet med 4. kvartal 2012, hvoraf ændringer i genebetalinger og pension tilsammen udgjorde 0,3 pct.-point. Ændringer i genebetalinger, personalegoder og pension bidrog samlet set med 0,6 pct.-point af stigningen i årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv, hvor stigningstakten var 1,9 pct.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hoved- arbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 (angivet i boksen til højre).

Individuelle stigningstakter

I 1. kvartal 2013 var den hyppigste individuelle årsstigningstakt 1 pct. Hele 17,7 pct. af lønmodtagerne opnåede denne stigning i perioden, hvilket er en ændring i forhold til 4. kvartal 2012 hvor den hyppigste årstigningstakt var 2 pct.

Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figuren ovenfor. Halvdelen af lønmodtagerne oplevede ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 4,3 pct. fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013.

Personalegoder

Fra og med den 1. januar 2012 er arbejdsgiverbetalte sundheds- forsikringer og -behandlinger skattepligtige, og på grund af udskydelse af indberetningsfristen til SKAT registreres disse først i lønstatistikken for 2. kvartal 2012. Værdien af sundhedsforsikringer m.v. vil indgå i den samlede årsstigningstakt. Over perioden 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 kan det forventes, at sundheds- forsikringer m.v. vil bidrage med op til 0,2 pct.-point af den samlede årsstigningstakt.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger steg med knap 0,2 pct. af de samlede medarbejderomkostninger fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013. De samlede medarbejdsomkostninger steg med 2,0 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Stigningen i de lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes bl.a. indførelsen af en ny arbejdsskadeafgift pr. 1. januar 2013. Dertil kommer omkostninger på 122,4 mio. kr. som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. I 2013 er omkostningerne dog højere, da der skal hensættes ekstra midler til reserver for årgange, der allerede er anmeldt men endnu ikke færdigbehandlet.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2012 blev virksomhedernes bidrag til DA/LO Udviklingsfonden øget med 4 øre, hvilket ændrede de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger fra 1. kvartal 2012 til 1. kvartal 2013 med 0,01 pct.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
3. juni 2013
LÆS MERE
Printvenlig Statistik-NytTabel 1Tabel 2