Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. maj 2013 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høring om bekendtgørelse om udvidelse af hvervgiverpligten til RUT til også at omfatte rengøringsydelser

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan ikke støtte en udvidelse af hvervgiverpligten til også at omfatte rengøringsydelser.

Udvidelsen er en udmøntning af finanslovsaftalen for 2013, men DA finder ikke, at behovet for udvidelsen er dokumenteret. Overvejelser herom fremgik også af regeringens rapport om social dumping fra efteråret, men heri var der heller ikke fremlagt nærmere dokumentation.

DA finder endvidere, at der bør være en særskilt høring af arbejdsmarkedets parter om udvidelse af hvervgiverpligten, der overvejes i henhold til udstationeringslovens § 7 e.

DA skal i øvrigt bemærke:

Efter bekendtgørelsens § 2 skal bekendtgørelsen træde i kraft den 1. juli 2013. DA finder, at det skal præciseres, at pligten kun gælder for ydelser, der påbegyndes efter denne dato, hvilket også vil svare til ikrafttrædelsesbestemmelsen, da hvervgiveransvar for de gældende ydelser blev indført.

Selv om det i § 1 står anført, at det afgørende er tjenesteydelsens karakter, skal DA foreslå, at noten ændres til (foreslåede ændringer understreget):

Pligten til at dokumentere anmeldelse over for hvervgiver og hvervgivers pligt til at rette henvendelse til Arbejdstilsynet, hvis dokumentation ikke er modtaget rettidigt, gælder herefter for tjenesteydelser om bygge- og anlægsvirksomhed, landbrug, skovbrug, gartneri og rengøring.

KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
3. juni 2013