LønStatistik 2. kvartal 2013

  • Uændret lønudviklingstakt
  • De ansattes fortjeneste er steget 1,8 pct. siden 2. kvartal 2012

Fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 er lønomkostningerne til de ansatte inden for DA-området steget med 1,8 pct. Lønudviklingen er derved på samme niveau som 1. kvartal 2013. Af denne stigning udgjorde bidrag til pension 0,2 pct.-point, mens bidrag fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point. Genebetalingernes andel faldt med 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 (angivet i boksen til højre).

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger, ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder m.v.

I 2. kvartal 2013 steg årsstigningstakten for arbejdere 1,5 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mindre end stigningen i 1. kvartal 2013. Stigningstakten blandt funktionærerne var 2,0 pct. i samme periode, hvilket er uændret i forhold til stigningstakten i 1. kvartal 2013. Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed var årsstigningstakten 1,5 pct., hvoraf ændringer i personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,2 pct.-point jf. tabellen side 2. Bidraget fra genebetalinger faldt med 0,2 pct.-point sammenlignet med 2. kvartal 2012. Inden for bygge- og anlægsvirksomheder var årsstigningstakten 1,9 pct., hvoraf ændringer i genebetalinger udgjorde 0,2 pct.-point, og ændringer i pension og personalegoder tilsammen udgjorde 0,2 pct.-point. Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv forblev uændret i forhold til 1. kvartal 2013. Ændringer i personale- goder og pension bidrog samlet set med 0,4 pct.-point af stig- ningen i årsstigningstakten på 1,9 pct. fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013. Bidraget fra genebetalingerne faldt 0,1 pct.-point i samme periode.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hoved- arbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 (angivet i boksen til højre).

Individuelle stigningstakter

Den hyppigste individuelle årsstigningstakt var 2 pct. i 2. kvartal 2013, hvilket er en ændring i forhold til 1. kvartal 2013, hvor den hyppigste årstigningstakt var 1 pct. Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figuren nedenfor.

Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 4,5 pct. fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger steg med knap 0,2 pct. af de samlede medarbejderomkostninger fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013. De samlede medarbejdsomkostninger steg med 2,0 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Stigningen i de lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes bl.a. indførelsen af en ny arbejdsskadeafgift pr. 1. januar 2013. Dertil kommer omkostninger på 122,4 mio. kr. som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. I 2013 er omkostningerne dog højere, da der skal hensættes ekstra midler til reserver for årgange, der allerede er anmeldt men endnu ikke færdigbehandlet.

I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2012 blev virk- somhedernes bidrag til DA/LO Udviklingsfonden øget med 4 øre, hvilket ændrede de aftalebestemte øvrige medarbejder- omkostninger fra 2. kvartal 2012 til 2. kvartal 2013 med 0,01 pct.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2013 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
15. august 2013
LÆS MERE
Printvenlig Statistik-NytTabel 1Tabel 2