International LønStatistik 2. kvartal 2013

  • Danske lønninger stiger mere end udlandets inden for handel og inden for bygge og anlæg
  • Fortsat lavere stigning i DK inden for fremstilling

Lønudviklingen i Danmark er fortsat lavere end hos vores største samhandelslande inden for fremstilling. Lønudviklingen var 1,5 pct. i Danmark i 2. kvartal 2013 set i forhold til samme kvartal året før. Blandt vores største samhandelslande var lønudviklingen 2,4 pct. i samme periode, jf. tabellen i Læs mere boksen. Det er niende kvartal i træk, at lønudviklingen i Danmark er lavere end i udlandet for fremstilling. Set over en længere periode har den danske lønudvikling været lavere end udlandets i ti ud af de seneste 34 kvartaler.

Det modsatte er tilfældet inden for bygge og anlæg samt handel. Inden for bygge og anlæg steg lønnen med 1,9 pct. i Danmark, mod 1,6 pct. i udlandet. Inden for handel steg lønnen med 2,1 i Danmark mod 1,7 pct. i udlandet.

Ny kilde for Belgien

Det belgiske statistikbureau er ophørt med at udarbejde den hidtil anvendte statistik over den kvartalsvise lønudvikling (Index of Hourly Wages) og henviser i stedet til det europæisk harmoniserede Labour Cost Index. Fordelene ved Labour Cost Indexet er ifølge det belgiske statistikbureau, at det for Belgiens vedkommende baseres på administrative data, at det har en større grad af repræsentativitet, at det i højere grad kan sammenholdes med udviklingen i medarbejderomkostninger, og at det er internationalt sammenligneligt.

Lønudviklingen i Labour Cost Indexet er generelt højere end i den hidtil anvendte kilde, så overgangen til den nye kilde vil medføre et databrud. For 4. kvartal 2012 var lønudviklingen i den hidtil anvendte kilde på 1,8 pct., mens den i den nye kilde var 2,7 pct. Var den nye kilde blevet anvendt for 4. kvartal 2012, ville den sammenvejede lønudvikling for udlandet samlet set have været 0,05 pct.-point højere. Labour Cost Indexet indgår som kilde for den kvartalsvise lønudvikling i Belgien i DA’s Internationale LønStatistik fra 1. kvartal 2013 i alle tre brancher.

Metode

Statistikken indeholder lønoplysninger for 13 af Danmarks største samhandelslande: Tyskland, Sverige, USA, Storbritannien, Frankrig, Holland, Italien, Belgien, Japan, Norge, Polen, Spanien og Finland.

Den samlede lønudvikling i udlandet, jf. tabellen i Læs mere boksen, er baseret på en sammenvejet beregning for de nævnte lande. Hvert land indgår i beregningen med den vægt, som de bidrager med i beregningen af det effektive kronekursindeks. Vægtene i kronekursindekset er udarbejdet af Danmarks Nationalbank og tager både hensyn til eksport og import til og fra de 13 lande samt eksport til tredjelande, hvor Danmark og et eller flere af de 13 lande eksporterer til.

For nogle lande foreligger der ikke løntal frem til det aktuelle kvartal. I så fald bruges de seneste tilgængelige løntal fra det pågældende land.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation International Lønstatistik 2. kvartal 2013 indeholder detaljerede løntal for statistikkens lande og udkommer i uge 36. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

Virksomheder, der er medlem af en af DA's medlemsorganisationer, kan gratis abonnere på publikationen. Henvendelse herom kan ske til egen arbejdsgiverorganisation

KONTAKT
Publiceret:
3. september 2013
LÆS MERE
TabelPrintvenlig version