Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. september 2013 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Høring om lovforslag om midlertidig arbejdsmarkedsydelse m.v.

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 2. september 2013 udsendt et udkast til forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Midlertidig arbejdsmarkedsydelse, indsatsen for modtagere af midlertidig arbejdsmarkedsydelse, målretning af danskundervisning mv.) til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet (BER).

Lovforslaget udmønter elementer fra den politiske aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse fra maj 2013, der blev indgået mellem regeringen og Enhedslisten.

Herudover indgår tre yderligere elementer, bl.a. fra finanslovsaftalen 2013 og regeringens aftaler med kommunerne for 2014.

DA har følgende bemærkninger:

Midlertidig arbejdsmarkedsydelse

Efter DA’s vurdering er forslaget om en midlertidig arbejdsmarkedsydelse til ledige, som har opbrugt deres dagpengeret, et unødvendigt skridt, som giver en offentlig ydelse til personer, som allerede har et forsørgelsesgrundlag og dermed kan klare sig selv.

Hertil kommer, at initiativet er med til at undergrave effekterne på beskæftigelse og arbejdsudbud af den toårige dagpengeperiode. Lovforslaget vil betyde en mindre intensiv og mere snæver faglig og geografisk jobsøgning hos målgruppen for initiativet i kraft af en endnu længere periode med en offentlig forsørgelse.

Indsats til personer, som modtager midlertidig arbejdsmarkedsydelse

I lovforslagets nr. 2 § 75q er der fastsat en bestemmelse om, at en person, som ikke har en ungdomsuddannelse, skal læse-, skrive- og regnetestes, og at personer med behov for et læse-, skrive- og regne- eller ordblindekursus har ret til et tilbud om et sådant kursus. Efter arbejdsgiversidens vurdering bør et sådant kursusforløb afgives på samme måde som øvrige tilbud efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats, således at ledige både har ret og pligt til at påbegynde et konkret tilbud.

Det virker endvidere ulogisk, at et kursus efter § 75q, jf. § 75V, stk. 2 kan træde i stedet for andre tilbud, hvor der er ret og pligt til at påbegynde tilbuddet.

Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse

DA tager til efterretning, at det kræver en ændring af ”Lov om Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse” at kunne udmønte ”Aftale om midlertidig arbejdsmarkedsydelse”, hvor fonden skal medfinansiere denne ydelse.

DA er imidlertid betænkelig ved denne udvidelse og formulering af fondens formål, som rækker langt videre end nødvendigt for at sikre hjemmel til medfinansiering af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Med ændringen er det fremover muligt at støtte ”beskæftigelsesindsatser generelt”. Denne udvidelse af fondens formål er meget bred og kan betyde, at der via fonden fremover åbnes for finansiering af en lang række beskæftigelsesindsatser uden sammenhæng med fondens øvrige formål om at yde støtte til forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet.

Lovændringen medfører, at samtlige fondens midler er bundet i en lang række initiativer, som i væsentlig grad finansierer offentlige aktiviteter, frem for at understøtte arbejdspladsrelaterede projekter.

DA finder det relevant, at der i fonden fortsat er frie projektmidler, så nye og innovative idéer på virksomhederne kan afprøves til styrkelse af forebyggelse, fastholdelse og inklusion på arbejdsmarkedet, samt at læringen og de gode effekter kan viderebringes til andre virksomheder.

Danskuddannelser

DA har ikke bemærkninger til udmøntningen af den politiske aftale i lovgivning.

DA er dog overordnet bekymret for, at den justering af lovgivningen, som udmøntes, ikke er tilstrækkelig til at give den fornødne effektivisering og målretning af området til gavn for både kursister og virksomheder.

Det er dog positivt, at aftalen ikke fordyrer virksomhedernes omkostninger til medarbejdere i og med, at udenlandske arbejdstagere og studerende m.fl. ikke pålægges gebyrer for at deltage. Ligesom det er positivt, at tilbuddet til udenlandsk arbejdstagere fastholdes som et fleksibelt tilbud, der kan iværksæt straks ved ankomst til landet med et indhold, der matcher behovet for at lære dansk hos den enkelte. Arbejdsgiversiden ligger samtidigt vægt på, at tilbuddet fortsat kan tilrettelægges fleksibelt, så det passer med behovet hos udenlandske medarbejdere, f.eks. gennem e-learning og andre moderne pædagogiske tilrettelæggelsesformer.

Så vidt DA forstår lovforslaget, så er det fremover helt centralt, at udlændinge kommer i gang med første del af danskundervisningen, dvs. gennemfører de 250 timer inden for det 1½ år, da det er forudsætningen for at kunne fortsætte.

DA skal derfor opfordre til, at kommunerne og andre relevante myndigheder intensiverer informationsindsatsen straks ved ankomst til Danmark for at oplyse om tilbuddet.

DA skal gøre opmærksom på, at den politiske aftale samtidigt ligger op til, at der i efteråret 2013 gennemføres en analyse med inddragelse af parterne på området. DA deltager gerne i et sådant arbejde.

DA har herudover ikke bemærkninger til udmøntningen af den politiske aftale i lovgivning.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
18. september 2013