LønStatistik 3. kvartal 2013

  • Aftagende lønudvikling på DA-området
  • Siden 3. kvartal 2012 er de ansattes fortjeneste steget 1,6 pct.
  • Faldende genebetalinger trækker årsstigningstakten 0,1 pct.-point ned

Fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013 er lønomkostningerne til de ansatte inden for DA-området steget med 1,6 pct., hvilket er 0,2 pct.-point mindre end forrige kvartal. Bidrag fra pension udgjorde 0,2 pct.-point af den samlede årsstigningstakt, mens bidrag fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point. Genebetalingernes andel faldt med 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 angivet i boksen til højre.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger, personalegoder m.v.

Årsstigningstakten for arbejdere steg i 3. kvartal 2013 1,4 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mindre end stigningen i 2. kvartal 2013. Stigningstakten blandt funktionærerne var 1,8 pct. i samme periode, hvilket er 0,2 pct.-point mindre end stigningstakten i 2. kvartal 2013. Udviklingen i lønomkostningerne over tid for hen- holdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Blandt virksomheder inden for fremstilling var årsstigningstakten 1,7 pct., hvoraf ændringer i personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,2 pct.-point jf. tabel 1 angivet i boksen til højre. Inden for bygge- og anlægsvirksomheder var årsstigningstakten 1,4 pct., hvoraf ændringer i personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,2 pct.-point. Bidraget fra genebetalingerne faldt 0,1 pct.-point i samme periode. Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 1,6 pct. i 3. kvartal 2013, hvoraf ændringer i personalegoder og pension samlet set bidrog med 0,4 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalingerne faldt 0,1 pct.-point i samme periode. Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er angivet i tabel 2.

Individuelle stigningstakter

Den hyppigste individuelle årsstigningstakt var 1 pct. i 3. kvartal 2013, hvilket er en ændring i forhold til 2. kvartal 2013, hvor den hyppigste årsstigningstakt var 2 pct. Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figuren nedenfor.

Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 3,6 pct. fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger steg med knap 0,2 pct. af de samlede medarbejderomkostninger fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013. De samlede medarbejdsomkostninger steg med 1,8 pct. Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. Stigningen i de lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger skyldes bl.a. ind- førelsen af en ny arbejdsskadeafgift pr. 1. januar 2013. Dertil kommer omkostninger på 122,4 mio. kr. som følge af reformen af førtidspension og fleksjob. I 2013 er omkostningerne dog højere, da der skal hensættes ekstra midler til reserver for årgange, der allerede er anmeldt men endnu ikke færdigbehandlet. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2012 blev virksomhedernes bidrag til DA/LO Udviklingsfonden øget med 4 øre, hvilket ændrede de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger fra 3. kvartal 2012 til 3. kvartal 2013 med 0,01 pct.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2013 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
15. november 2013
LÆS MERE
Printvenlig Statistik-NytTabel 1Tabel 2