Dansk Arbejdsgiverforening har den 18. november 2013 svaret Arbejdsskadestyrelsen i sagen om

Høring om forslag til lov om erstatning m.v. til veteraner med sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion

DA har følgende bemærkninger til lovforslaget:

DA har noteret, at lovforslaget er en opfølgning på Folketingets vedtagelse nr. 57 af 23. april 2013. Formålet med loven er at etablere en særlig erstatningsordning for krigsveteraner, der kan anerkende de sager, hvor sygdommen posttraumatisk belastningsreaktion (PTSD) ikke har kunnet eller kan anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven, fordi kravene til dokumentation for sygdomsdebut ikke er opfyldt.

DA kan tilslutte sig lovforslagets intentioner og det forhold, at loven alene omfatter krigsveteraner, og at der lægges vægt på præcise diagnosekriterier efter WHO’s diagnosesystem ICD-10, hvilket betyder, at kravene til eksponering er uændrede. DA vil i den forbindelse foreslå, at belastningens karakter også medtages i selve lovteksten og ikke alene i bemærkningerne, som henviser til erhvervssygdomslistens krav til eksponering.

Med henvisning til Erhvervssygdomsudvalgets nuværende praksis er det DA’s vurdering, at lovforslaget indebærer, at diagnosen depression ikke kan anerkendes sammen med anerkendelse af sent diagnosticeret posttraumatisk belastningsreaktion – dvs. med debut mere end seks måneder efter eksponeringen, som er WHO’s definition af ICD-10 diagnose for PTSD. DA vil derfor foreslå, at det fremgår af lovbemærkningerne, at WHO’s diagnosesystem ICD-10 indebærer, at depression ikke kan anerkendes sammen med sent posttraumatisk belastningsreaktion.

DA har noteret, at lovforslaget skal ses som en overbygning på arbejdsskadesikringsloven og giver mulighed for at anerkende sent diagnosticeret PTSD hos krigsveteraner i tilfælde, hvor sagen ikke kan anerkendes efter arbejdsskadesikringsloven, da der mangler dokumentation for sygdomsdebut.

DA skal bemærke, at dette i sig selv udelukker en vurdering af de eventuelle konkurrerende faktorer og sygdomsdebut, som i dag behandles i Erhvervssygdomsudvalget i forbindelse med anerkendelse. Det medfører, at sagsbehandlingen i Erhvervssygdomsudvalget i bedste fald bliver summarisk, da særlovens bestemmelser til dokumentation udelukker en vurdering af dette.

For at opretholde Erhvervssygdomsudvalgets nuværende praksis og retningslinjer finder DA det derfor nødvendigt at præcisere i lovteksten, at Erhvervssygdomsudvalget fortsat skal behandle sagerne efter bestemmelserne i arbejdsskadesikringsloven for så vidt angår beviskravet om, at sygdommen må anses for udelukkende eller i overvejende grad at være forårsaget af arbejdets særlige art.

DA kan tilslutte sig, at der med særloven er taget stilling til, at de lempede kriterier for dokumentation af sygdomsdebut alene gælder krigsveteraner. DA har hermed noteret sig, at denne lempede praksis ikke kan overføres til det egentlige arbejdsskadesystem.

DA har noteret, at det af lovforslagets bemærkninger fremgår, at forslaget ikke har økonomiske konsekvenser for de private arbejdsgivere, idet staten betaler udgifter til erstatning efter denne særlov for krigsveteraner og udgifter til den del af administrationen i Arbejdsskadestyrelsen og i Ankestyrelsen, der vedrører sagens behandling efter denne lov.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
25. november 2013