Dansk Arbejdsgiverforening har den 21. marts 2014 svaret Skatteministeriet i sagen om

Svar af høring til lovforslag om afskaffelse af 2-årsregel om børnecheck

Skatteministeriet har anmodet DA om bemærkninger til et lovforslag om ændring af lov om børne- og ungeydelse samt lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag – ændret anvendelse af optjeningsprincippet.

Den fri bevægelighed af kapital, tjenesteydelser, varer og arbejdskraft er af stor værdi for Danmark og danske virksomheder. Danmark skal fortsat være fortaler for fri bevægelighed og forsvare denne.

En del af accepten af den fri bevægelighed er, at man lever op til de lovgivningsmæssige krav, som medlemslandene i enighed har vedtaget i EU. Krav som understøtter den fri bevægelighed ved, at lønmodtagere ikke står uden rettigheder, blot fordi de arbejder i et andet EU-land, og samtidig respekterer medlemslandenes ret til at fastlægge deres velfærdssystemer. Danmark skal naturligvis have nationale regler, der ikke konflikter med lovgivningen på EU-niveau.

DA afgav i forbindelse med indførelse af optjeningsprincippet et høringssvar i november 2010, hvoraf det fremgår, at DA kan tilslutte sig intentionerne om indførelse af et optjeningsprincip for børneydelse og børnetillæg.

Regeringen vurderer nu, at to domme afsagt i henholdsvis 2011 og 2013 har bidraget til en ny forståelse af rækkevidden af sammenlægningsprincippet i forordning 883/2004. DA har derfor forståelse for, at den danske lovgivning snarest muligt bringes i overensstemmelse med EU-retten.

DA henleder opmærksomheden på, at såfremt et flertal i Folketinget finder behov for et stærkere værn mod utilsigtet udbetaling af børnecheck end det, som EU-retten muliggør i forhold til den nuværende indretning som en del af skattesystemet, kan et udredningsarbejde f.eks. afklare om det er muligt at omlægge ordningen, så den i stedet bliver en social foranstaltning.

KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
21. marts 2014