Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. december 2013 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

høring om ændring af styringsbekendtgørelsen – kontanthjælpsreform

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 10. december 2012 sendt et udkast til ny bekendtgørelse om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats til skriftlig høring i beskæftigelsesrådet (BER).

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) har følgende bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet:

Det er arbejdsgiversidens grundlæggende opfattelse, at det ikke bør være muligt at fravige rimelighedskravet, og at det ikke er foreneligt med LBR’s rådgivende funktion, at LBR gives bemyndigelse til at træffe egentlige afgørelser.

Ændringerne i bekendtgørelsen udmønter imidlertid vedtagen lovgivning og på det grundlag finder arbejdsgiversiden, at der med bekendtgørelsen fastsættes præcise rammer for, hvordan og på hvilket grundlag en dispensation fra rimelighedskravet skal finde sted.

Arbejdsgiversiden kan tilslutte sig, at der gøres klart, at en dispensationsansøgning skal indeholde, hvilke opgaver, der kan løses som nytteindsats, hvilke arbejdspladser den omfatter og at jobcentret skal redegøre for, hvordan man har forholdt sig til reglerne om konkurrenceforvridning.

Arbejdsgiversiden kan også tilslutte sig, at en dispensation skal gives i form af en afgørelse om forholdet mellem antallet af personer i nytteindsats og antallet af ordinært ansatte.

Endelig finder arbejdsgiversiden, at det er positivt, at afgørelser om dispensation for rimelighedskravet i LBR skal træffes i enighed.

Derimod finder arbejdsgiversiden ikke, at det er i overensstemmelse med nytteindsatsens formål om at være motiverende for jobsøgning til ordinært ustøttet arbejde, at der eksplicit skal redegøres for, hvordan personen kan indgå i et arbejdsfællesskab og udføre arbejde, der gør nytte. Arbejdsgiversiden skal derfor anbefale, at § 31 stk. 3 udgår af bekendtgørelsesudkastet.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
13. december 2013