Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. december 2013 svaret Beskæftigelsesrådets sekretariat i sagen om

Svar på høring om ændring i bekendtgørelse om beskæftigelsesindsats

Arbejdsmarkedsstyrelsen har den 20. november 2013 sendt et udkast til en ny bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats til høring i BER. Den nye bekendtgørelse udmønter kontanthjælpsreformen.

Arbejdsgiversiden i BER (DA og Lederne) har følgende bemærkninger:

Arbejdsgiversiden finder ikke, at bekendtgørelsesudkastet på betrykkende måde definerer og fastsætter inden for, hvilke rammer der kan etableres nytteindsats.

Arbejdsgiversiden finder det helt afgørende, at der i bekendtgørelsen indarbejdes bestemmelser, som fastlægger en udførlig afgrænsning i mellem opgaver, som kan udføres som nytteindsats og opgaver som ikke kan. Det bør ligeledes slås fast, at kommunerne som beskæftigelsesmyndighed har ansvaret for, at nytteindsatsen er i overensstemmelse med disse kriterier.

Arbejdsgiversiden skal derfor anbefale, at det af bekendtgørelsen fremstår klart, hvilke opgaver der i almindelighed udføres af medarbejdere på ordinære vilkår hos de offentlige arbejdsgivere, eller som varetages af private leverandører til kommunen, og som derfor ikke kan gøres til genstand for løsning gennem nytteindsatsen, og hvilke opgaver, der ud fra en konkret vurdering kan komme på tale at udføre som nytteindsats.

Hvis ikke dette udformes meget tydeligt, er der risiko for, at der med nytteindsats fjernes jobmuligheder på såvel det private og offentlige arbejdsmarked, som de pågældende ledige ellers ville kunne opnå beskæftigelse inden for på ordinære vilkår eller af nytteindsats bliver konkurrenceforvridende.

Arbejdsgiversiden finder, at det skal fremgå tydeligere af § 61, at nytteindsats har et andet formål, end det der gælder for virksomhedspraktik. Virksomhedspraktik skal bidrage til at opkvalificere og forbedre lediges mulighed for ordinær beskæftigelse, mens nytteindsats skal motivere ledige til at finde ordinær ustøttet beskæftigelse.

Det bør ligeledes fremgå, at ledige under deltagelse i nytteindsats skal bevare fokus på at komme i job og at det konkret af bekendtgørelsen bør fremgå, at tiden anvendt i den egentlige nytteindsats skal være adskilt fra supplerende aktiviteter, der kan have som formål at støtte og hjælpe den ledige i jobsøgningen.

Bekendtgørelsesudkastet indeholder, efter arbejdsgiversidens vurdering, en uheldig sondring i mellem uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate.

Så vidt arbejdsgiversiden forstår den politiske aftale, er det kun i forbindelse med visitation, hurtigt uddannelsespålæg og nytteindsats, at der gælder særlige krav til de såkaldte åbenlyst uddannelsesparate.

Efter arbejdsgiversidens vurdering indeholder formuleringerne i bekendtgørelsesudkastet et alt for svagt jobfokus for de uddannelsesparate, der ikke vurderes at være åbenbart uddannelsesparate.

I kapitel 3 om bistand til at finde arbejde og arbejdskraft fastsættes det i § 28, at jobcentret blandt andet skal kunne pålægge personer, som er omfattet af § 1. nr. 12 og som vurderes åbenlyst uddannelsesparate, at søge konkrete job.

Efter arbejdsgiversidens opfattelse bør alle uddannelsesparate, der modtager uddannelseshjælp kunne pålægges jobsøgning. Målgruppen i § 1, nr. 12 skelner ikke i mellem uddannelsesparate og åbenlyst uddannelsesparate.

Arbejdsgiversiden skal derfor anbefale, at ”åbenbart uddannelsesparate” i § 28 ændres til ”uddannelsesparate”. På tilsvarende vis bør § 29 stk. 3 ændres, således at alle uddannelsesparate har pligt til at møde til aktiviteter arrangeret af jobcentret.

Det bør ligeledes gælde for alle uddannelsesparate, at de har et fyldestgørende CV og at de har pligt til at give jobcentret besked, hvis de, f.eks. er syge og derfor ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Derfor bør § 32 stk. 1. nr. 4 og § 35 stk. 1 og stk. 2 ændres, således at ”åbenbart uddannelsesparate” ændres til ”uddannelsesparate”.

Arbejdsgiversiden finder det særdeles uheldigt og i modstrid med intentionerne bag beskæftigelsesindsatsen, at de uddannelsesparate, som ikke er åbenlyst uddannelsesparate ikke skal være aktivt jobsøgende. Derfor bør ”åbenbart uddannelsesparate” ændres til ”uddannelsesparate” i § 37 stk. 1.

Som noget nyt indgår det nu i bekendtgørelsen, at ved etablering af virksomhedspraktik og ved afgørelse af rimelighedskravet skal tillidsrepræsentanten eller en medarbejderrepræsentant inddrages. Tidligere har der kun stået medarbejderrepræsentant.

Efter arbejdsgiversidens vurdering, er det kun i forbindelse med etableringen af nytteindsats, at det i den politiske aftale om en reform af kontanthjælpssystemet fremgår, at det er tillidsrepræsentanten, der skal inddrages.

Arbejdsgiversiden skal derfor anbefale, at ”tillidsrepræsentanten” udgår af teksten i §§ 59 og 60 medmindre det eksplicit vedrører nytteindsats.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
3. december 2013