LønStatistik 1. kvartal 2014

  • Aftagende lønudvikling på DA-området
  • Særlig markant fald inden for bygge- og anlægsvirksomhed

Fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014 er lønomkostningerne til ansatte inden for DA-området steget med 1,4 pct., hvilket er 0,2 pct.-point mindre end forrige kvartal. Bidrag fra pension udgjorde 0,1 pct.-point af den samlede årsstigningstakt, mens bi-draget fra genebetalingerne faldt med 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønændringer som følge af de afsluttede overenskomstforhandlinger på DA- området indgår ikke i resultatet for 1. kvartal 2014, da udmøntningen af aftalerne først sker fra og med 1. marts 2014, og statistikken bygger på den midterste måned i kvartalet.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder.

Årsstigningstakten for arbejdere var i 1. kvartal 2014 1,3 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mindre end i 4. kvartal 2013. Stigningstakten blandt funktionærerne var 1,5 pct., hvoraf ændringer i personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,2 pct.-point af denne stigning.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figuren nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne med 1,6 pct., hvoraf ændringer i genebetalinger og pension tilsammen udgjorde 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomheder steg 1,0 pct. i 1. kvartal 2014, hvilket er 0,6 pct.-point mindre end forrige kvartal. Faldet i lønomkostningerne kan bl.a. tilskrives aftagende bidrag fra både genebetalinger på 0,2 pct.-point og pension på 0,1 pct.-point.

Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 1,3 pct. i 1. kvartal 2014, hvilket er 0,2 pct.-point mindre en forrige kvartal.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Individuelle stigningstakter

I 1. kvartal 2014 var den hyppigste individuelle årsstigningstakt 1 pct., hvilket ligeledes var tilfældet i 4. kvartal 2013. Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figuren nedenfor.

Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem -0,2 og 3,8 pct. fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger er stort set uændrede fra 1. kvartal 2013 til 1. kvartal 2014. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 1,4 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De uændrede øvrige medarbejderomkostninger dækker over modsatrettede tendenser. De lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger stiger som følge af en stigning i AUB-bidrag, AES-bidrag og arbejdsskadeafgiften. I modsat retning trækker lavere ATP-bidrag til ledige og syge, samt et fald i meromkostningerne til arbejdsskadeområdet som følge af reformen om førtidspension og fleksjob. Der er ingen ændringer i de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger i 1. kvartal 2014.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2014 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer den 4. juni 2014. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
2. juni 2014
LÆS MERE
Printvenlig Statistik-nytTabel 1Tabel 2