Arbejdsulykker 2013

  • Faldende ulykkesfrekvens og ulykkesfravær

Hovedresultater

I DA’s statistik over arbejdsulykker er ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere, dvs. både arbejdere og funktionærer, faldet fra 2012 til 2013. Ligeledes er ulykkesfrekvensen for arbejdere alene faldet i forhold til foregående år, jf. nedenstående figur. Ulykkesfrekvensen, der måler antallet af arbejdsulykker pr. 1 million præsterede timer, er faldet fra 14,4 i 2012 til 13,3 i 2013 for alle medarbejdere, mens den er faldet fra 24,1 i 2012 til 23,0 i 2013 for arbejdere.

Ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere er faldet inden for hovedbrancherne fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv. For fremstillingsvirksomhed faldt ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere fra 11,5 i 2012 til 10,6 i 2013. For serviceprægede erhverv lå ulykkesfrekvensen på 18,1 i 2012 mod 13,8 i 2013.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er ulykkesfrekvensen steget fra 21,8 i 2012 til 22,1 i 2013 for alle medarbejdere, jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Fraværet for alle medarbejdere, som følge af arbejdsulykker, var i 2013 på 1,4 timer pr. 1.000 præsterede timer, hvilket er et fald i forhold til 2012, hvor tallet lå på 1,6. Fraværet for arbejdere lå i 2013 på 2,4 timer pr. 1.000 præsterede timer, hvilket er et fald i forhold til året før, hvor den lå på 2,7.

I hovedbranchen fremstillingsvirksomhed er fraværet for alle medarbejdere faldet fra 1,1 i 2012 til 0,9 i 2013. Tilsvarende er fraværet faldet inden for serviceprægede erhverv, dvs. fra 2,6 til 1,9 for alle medarbejdere. Fraværet lå uændret på 2,6 inden forbygge- og anlægsvirksomhed, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 354 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 50.000 fuldtidsansatte arbejdere og knap 43.000 fuldtidsansatte funktionærer. Funktionærer indgår i statistikken fra og med 2010. 76 pct. af de præsterede arbejdstimer i 2013 er placeret inden for fremstillingsvirksomhed eller bygge- og anlægsvirksomhed, hvilket er væsentligt mere, end hvad de to hovedbrancher indgår med i DA’s StrukturStatistik (knap 45 pct. i 2013).

Statistikkens dækning inden for bygge- og anlægsvirksomhed er udbygget betydeligt inden for de senere år med knap 100 nye deltagende virksomheder. Overvejende er der tale om virksomheder, som branchemæssigt hører hjemme inden for stillads- og nedbrydningsvirksomhed.

Arbejdsulykker 2013 er baseret på anmeldelser til Arbejdstilsynet via EASY systemet. Formålet er at give de enkelte virksomheder et benchmarking værktøj til at måle sig op mod andre. Der kommer hele tiden nye virksomheder til, og det kan påvirke udviklingen.

I modsætning til Arbejdstilsynets statistik er kun en del af virksomhedspopulationen dækket. Til gengæld har de deltagende virksomheder i DA’s statistik mulighed for at kvalificere deres indberetning til Arbejdstilsynet - f.eks. om alle anmeldelsespligtige arbejdsulykker i det pågældende år er kommet med.

Metode og begreber

Arbejdsulykker 2013 omfatter ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen.

Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede timer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede timer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2013 samt tabte arbejdsdage i 2013 på grund af ulykker indtruffet i 2012.

Forskydninger mellem brancher

En del af ændringerne fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. Forskydningerne gør det relevant at se på beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder, dvs. virksomheder med deltagelse i statistikken for arbejdsulykker i både 2012 og 2013.

For identiske virksomheder ligger ulykkesfrekvensen for hele DA på 13,1 for alle medarbejdere i 2013 - altså næsten det samme som for alle deltagere i året. Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvenserne hhv. 10,6 for fremstillingsvirksomhed, 23,9 for bygge- og anlægsvirksomhed, og 14,1 for serviceprægede erhverv. Korrigeret for en ændret sammensætning af deltagende virksomheder ligger ulykkesfrekvensen for fremstillingsvirksomhed og serviceprægede erhverv altså lavere i 2013 sammenlignet med 2012.

Yderligere oplysninger

Detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2013 (pdf), som forventes at udkomme primo september 2014. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA’s forlag på e-mail daforlag@da.dk.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Henrik Lynge Hansen
33 38 93 69
hlh@da.dk
Publiceret:
30. juni 2014
LÆS MERE
Printvenlig udgaveHovedresultater, alle medarbejdere og arbejdere