LønStatistik 2. kvartal 2014

  • Svagt stigende lønudvikling på DA-området
  • Bidrag fra fritvalgsordninger trækker årsstigningstakten op

På DA-området steg lønomkostningerne fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 med 1,6 pct., hvilket er 0,2 pct.-point mere end forrige kvartal. Bidrag fra pension udgjorde 0,3 pct.-point af den samlede årsstigningstakt, mens bidraget fra fritvalgsordninger udgjorde 0,2 pct.-point, jf. tabel 1 i Læs mere boksen.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder.

Figur 1 viser udviklingen i lønomkostningerne over tid for hhv. arbejdere og funktionærer.

Årsstigningstakten for arbejdere var i 2. kvartal 2014 1,3 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension bidrog hver med 0,2 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger faldt 0,1 pct.-point. Stigningstakten blandt funktionærerne var 1,9 pct. i 2. kvartal 2014, hvoraf fritvalgsordninger og pension tilsammen bidrog med 0,5 pct.-point af denne stigning. Bidraget fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne med 1,9 pct., hvoraf ændringer i fritvalgsordninger, personalegoder og pension tilsammen udgjorde 0,7 pct.-point, jf. tabel 1 i Læs mere boksen.

Lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomheder steg 1,1 pct. i 2. kvartal 2014, hvilket er 0,1 pct.-point mere end forrige kvartal. Aftagende bidrag fra genebetalinger og pension er med til at reducere årsstigningstakten, mens bidrag fra fritvalgsordninger påvirker årsstigningstakten med 0,2 pct.-point.

Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 1,5 pct. i 2. kvartal 2014, hvilket er 0,2 pct.-point mere end i forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension bidrog tilsammen med 0,5 pct.-point af denne stigning.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i Læs mere boksen.

Fritvalgsordninger

Ved forårets overenskomstforhandlinger er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området, er på årsbasis 0,2 pct.-point i 2. kvartal 2014, jf. tabel 1 i Læs mere boksen.

Fritvalgsordninger indregnes med beregnede omkostningseffekter i KonjunkturStatistikken fra og med 2. kvartal 2014. De indregnede effekter tager højde for forskellige regler på de enkelte overenskomstområder. Anvendelsen af beregnede effekter sikrer, at de aftalte stigninger indgår i lønstigningstakten til trods for, at udbetalinger fra fritvalgsordningerne måtte falde uden for statistikkens indsamlingsperioder.

Individuelle stigningstakter

I 2. kvartal 2014 var den hyppigste indi-viduelle årsstigningstakt 1 pct. Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figur 2.

Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem -0,1 og 4,3 pct. fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger er stort set uændrede fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 1,6 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De uændrede øvrige medarbejderomkostninger dækker over modsatrettede tendenser. De lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger stiger som følge af en stigning i AUB-bidrag, AES-bidrag og arbejdsskadeafgiften. I modsat retning trækker lavere ATP-bidrag til ledige og syge, samt et fald i meromkostningerne til arbejdsskadeområdet som følge af reformen om førtidspension og fleksjob.

Dertil kommer øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2014 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden øget, hvilket ændrede de aftalebestemte øvrige medarbejderomkostninger fra 2. kvartal 2013 til 2. kvartal 2014 med 0,02 pct.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2014 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
15. august 2014
LÆS MERE
Tabel 1Tabel 2Printvenlig Statistik-Nyt