Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. august 2014 svaret Justitsministeriet i sagen om

Høring over forslag til lov om ændring af lov om erstatningsansvar

Justitsministeriet har den 11. juli 2014 fremsendt udkast til ændring af lov om erstatningsansvar.

Dansk Arbejdsgiverforening kan tilslutte sig intentionerne bag forslaget til lovændringen, som tager sigte på at sikre, at unge mennesker, der pådrages et erhvervsevnetab, mens de er i den tidlige del af deres uddannelsesforløb, som udgangspunkt tilkendes den samme erhvervsevnetabserstatning, uanset hvilken generel ungdomsuddannelse, som de er optaget på.

Dansk Arbejdsgiverforening har samtidig noteret sig, at der med lovforslaget fastholdes det grundlæggende princip i dansk erstatningsret om, at en erstatning skal svare til det faktiske tab, der er lidt, hvilket er positivt.

Dansk Arbejdsgiverforening hæfter sig imidlertid ved, at lovforslaget vil medføre merudgifter i forbindelse med erstatningsudbetalinger i henhold til ansvars- og ulykkesforsikringsordninger. Ligesom der i de situationer, hvor et erstatningskrav er omfattet af såvel arbejdsskadesikringsloven og erstatningsansvarsloven, vil kunne rejses differencekrav i de tilfælde, hvor udmålingsprincipperne efter erstatningsansvarsloven fører til en højere erstatning end den, der fastsættes efter arbejdsskadesikringsloven.

Dansk Arbejdsgiverforening er principielt imod lovforslag, som medfører merudgifter for erhvervslivet. Det fremgår af bemærkningerne til lovforslaget pkt. 5 og 6, at det vil medføre merudgifter for erhvervslivet, men i sammenstillingen i pkt. 11 fremgår der ikke noget om merudgifternes omfang. Forinden DA kan tage endelig stilling til det konkrete lovforslag, skal der udarbejdes et skøn over merudgifternes omfang.

KONTAKT
Chefkonsulent
Lena Søby
33 38 92 50
lsb@da.dk
Publiceret:
25. august 2014