Ny DA-analyse fjerner usikkerhed om beskæftigelse hos de, der har opbrugt dagpenge

A-kassernes Samvirke og SFI-forsker rejser tvivl om beskæftigelsestallene for personer med opbrugt dagpengeret. Men ny analyse fra DA viser at sandheden er den modsatte: Der flere personer i beskæftigelse, end de rå tal viser.

Jyllands-Posten skriver i dag, at der er stor usikkerhed om, hvad de, der har opbrugt dagpengeretten, rent faktisk laver. Men en stor del af usikkerheden er fjernet med en ny analyse fra DA, der viser, hvor mange timer disse personer arbejder. Analysen viser, at beskæftigelsen er højere end hidtil antaget.

Forhistorien er: 41.000 har opbrugt retten til dagpenge i løbet 16 måneder fra januar 2013 til maj 2014. Når man gør status i dag, ser tallene således ud:

Status efter opbrugt dagpenge

Kategori

Ydelse

Antal

1

Arbejdsmarkedsydelse

6.243

2

Særlig uddannelsesydelse

3.076

3

Kontanthjælp/Uddannelseshjælp

6.066

4

Sygedagpenge

1.852

5

Seniorjob

2.980

6

SU

4.653

7

Jobrotation

97

8

Efterløn m.m.

1.913

9

Dagpenge/genoptjent dagpengeret

1.101

10

Lønmodtager

8.255

11

Hverken ydelse eller lønindkomst

4.779

I alt

41.015

ANM.:Personer med opbrugt dagpengeret i fra januar 2013 – maj 2014.
Status er opgjort på det senest mulige tidspunkt.

KILDE:DA på baggrund af www.jobindsats.dk

En person med opbrugte dagpenge kan i princippet tilhøre flere af kategorierne i tabellen samtidigt. F.eks. hvis personen både arbejder og også modtager en offentlig ydelse. Opgørelsen på www.jobindsats.dk bygger imidlertid på et hierarki, der indebærer, at arbejdsmarkedsydelse er den dominerende status, mens ”Hverken ydelse eller lønindkomst” er nederst i hierarkiet. Lønmodtagerbeskæftigelse indtager den næstlaveste placering.

Det betyder, at selv om man kun kortvarigt har modtaget arbejdsmarkedsydelse i den pågældende måned og resten af tiden eksempelvis har været i beskæftigelse, vil man i opgørelsen stå som modtager af arbejdsmarkedsydelse. Og på samme måde dominerer sygedagpenge i forhold til efterløn, selv om efterløn er den ydelse, man har modtaget i det meste af måneden.

DA’s analyse:

DA har derfor sammenkørt oplysninger om de personer, 5.441, der opbrugte deres dagpengeret i januar 2013 med data over deres arbejdstimer ifølge eIndkomstregisteret. I beregningerne har DA anvendt de samme klassificeringsprincipper som på www.jobindsats.dk.

Resultatet af undersøgelsen er, at den gennemsnitlige ugentlige arbejdstid for de personer, der er kommet i job efter udløb af dagpenge, er på 32-33 timer, og at der ved siden af denne gruppe gemmer sig en betydelig gruppe modtagere af overførselsindkomst, der har arbejde ved siden af. Det er ca. hver syvende overførselsindkomstmodtager, der har job ved siden af, og de arbejder i snit 20 timer om ugen – langt mere end det gennemsnitlige krav til at genoptjene ret til dagpenge. Den samlede beskæftigelse blandt de, der har opbrugt deres ret til dagpenge, er derfor markant større end gruppen af ”lønmodtagere” viser.

Underdirektør Erik Simonsen:

”Statistikken over, hvor mange der er registreret som lønmodtager, er intet skønmaleri. Tværtimod så viser DA’s nye analyse, at der er tale om en ganske solid beskæftigelse og at der desuden er tale om en ikke ubetydelig beskæftigede blandt ydelsesmodtagerne, som ikke er talt med.

Timetallene for de beskæftigede og timetallene for den andel af overførselsindkomstmodtagerne, der har delvis beskæftigelse, viser ganske klart, at tallene fra Jobindsats ikke overdriver, men underdriver beskæftigelsen blandt de, der har opbrugt retten til dagpenge.”

Agenda: Høj arbejdstid blandt de der får job efter opbrugt dagpengeret

Arbejdsmarked
25. september 2014
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LÆS MERE
Mere viden