Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. september 2014 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høring vedrørende forslag til ændring af arbejdsmiljøloven

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

DA har den 24. september 2014 sendt bemærkninger til Arbejdstilsynet vedrørende forslag til ændring af arbejdsmiljøloven.

Lovforslaget indeholder efter DA’s opfattelse en række elementer af meget principiel og potentielt vidtrækkende betydning for arbejdsgiverne. DA anbefaler derfor, at man søger at etablere et bredt forlig på dette område, sådan som der har været tradition for de seneste mange år. DA er i den forbindelse forundret over, at lovforslaget ikke har været drøftet i Arbejdsmiljørådet forinden fremsendelsen, da det jo netop er en af rådets vigtigste opgaver at rådgive ministeren om arbejdsmiljøspørgsmål.

DA påpeger også, at der i regi af Arbejdsmiljørådet i foråret 2014 netop blev indgået en aftale om målretning af Arbejdstilsynets arbejdsmiljøindsats. Aftalen blev fulgt op af en fælles kronik i Politiken (underskrevet af beskæftigelsesministeren, LO’s formand og DA’s adm. direktør), hvor et af budskaberne var, at en arbejdsmiljøpolitik står stærkt, når den hviler på et fundament af enighed mellem arbejdsmarkedets parter. Det var derfor en naturlig forventning, at lovforslag om målretning af Arbejdstilsynets tilsyn ville tage udgangspunkt i aftalen mellem parterne og beskæftigelsesministeren. Ved ikke at tage udgangspunkt i aftalen mellem arbejdsmarkedets parter mangler lovforslaget efter DA’s opfattelse en betydelig kvalificering.

Lovforslaget indeholder en meget omfattende udvidelse af Arbejdstilsynets kompetence i relation til indsatsen mod ”social dumping” ved at give adgang til at indhente oplysninger om statsborgerskab og lønforhold. Statsborgerskab og lønforhold har ingen sammenhæng med arbejdsmiljøforhold, og disse elementer skal derfor udgå af lovforslaget.

For så vidt angår den del af lovforslaget, som handler om forebyggelse af vold uden for arbejdstiden, er det DA’s opfattelse, at der er behov for en langt grundigere drøftelse og præcisering af de foreslåede bestemmelser. Forslaget er på en række punkter alt for upræcist og åbner mulighed for alt for mange fortolkninger, som vil skabe stor usikkerhed for virksomhederne. Lovforslaget er som noget helt nyt inde og røre ved grundlæggende sondringer mellem arbejdsliv og fritid. Så meget desto mere er der behov for en betydelig større klarhed i selve loven fremfor en særdeles vid hjemmelsbestemmelse til senere udfyldning.

Efter DA’s opfattelse vil effekten i forhold til dette emne være meget større, hvis man i stedet for lovgivning fortsatte det arbejde om forebyggelse af vold på arbejdspladsen, som der allerede er arbejdet intenst med. Det er sket i et samarbejde mellem Arbejdstilsynet og arbejdsmarkedets parter.

For så vidt angår forslaget om adgang for Arbejdstilsynet til indhentelse af oplysninger om sygedagpenge og jobafklaringsforløb med ressourceforløb er der efter DA’s opfattelse også behov for væsentlige præciseringer, således at det står klart, at der i forbindelse med indhentelse af oplysninger om sygefravær sker en frasortering af det sygefravær, som ikke er arbejdsmiljørelateret. DA forslår herudover at man også inddrager data fra arbejdsskadesystemet med henblik på at kvalificere Arbejdstilsynets tilsynsindsats.

Efter DA’s opfattelse vil lovforslaget, hvis det bliver vedtaget i den foreliggende form, indebære væsentlige forpligtelser for arbejdsgiveren, som selvfølgelig også vil få såvel administrative som økonomiske konsekvenser.

DA forslår, at der som minimum indsættes en revisionsbestemmelse i lovforslaget, således at der efter en periode på f.eks. tre år skal ske en evaluering af, i hvilken udstrækning lovforslaget har haft en effekt.

For så vidt angår en mere detaljeret gennemgang af DA’s bemærkninger til lovforslagets enkelte elementer henvises til vedlagte høringssvar.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Underdirektør
Steen Müntzberg
33 38 92 86
sem@da.dk
Publiceret:
25. september 2014