Dansk Arbejdsgiverforening har den 2. oktober 2014 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

DA vil gerne indledningsvis kvittere for det fremsendte udkast til lovforslag.

Som led i afslutningen af overenskomstforhandlinger på det private arbejdsmarked i 2014 blev DA og LO enige om at opfordre ministeren til at fremsætte et lovforslag, der sikrer, at arbejdsgivernes udgifter til skolehjem bliver refunderet af Arbejdsgiverenes Uddannelsesbidrag, som ligeledes tilvejebringer den nødvendige finansiering.

For arbejdsmarkedets parter har det været vigtigt at finde en model, der både styrker mulighederne for at gøre brug af skolehjem i de situationer, hvor det er nødvendigt, og samtidig sikrer en finansiering af udgifterne, som ikke rammer udvalgte brancher uforholdsmæssigt skævt.

For DA er det ligeledes afgørende, at der med det fremsendte lovforslag bliver lagt op til et kirurgisk indgreb, som løser problemet uden at give anledning til fornyede drøftelser af allerede indgåede forlig på erhvervsuddannelsesområdet.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader.

KONTAKT
Overenskomstchef
Martin Steen Kabongo
33 38 92 19
msk@da.dk
Publiceret:
15. oktober 2014