Dansk Arbejdsgiverforening har den 29. oktober 2014 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høring over udkast til ændring af funktionærloven – Forenkling vedrørende fratrædelsesgodtgørelse

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har modtaget udkast til ændring af funktionærlovens § 2 a i høring.

DA kan støtte lovforslaget, der er resultatet af et forhandlet kompromis mellem arbejdsmarkedets parter. For parterne har det været afgørende at fjerne den usikkerhed, der opstod om anvendelsen af reglerne om fratrædelsesgodtgørelse på baggrund af EU-Domstolens dom i C-499/08, den såkaldte Ole Andersen-sag.

DA finder det afgørende, at lovforslaget indebærer en enkel og let administrerbar regel om fratrædelsesgodtgørelse. Med reglen vil der hverken for virksomheder eller funktionærer være tvivl om, hvorvidt der skal betales fratrædelsesgodtgørelse, blot funktionæren har den nødvendige anciennitet. Der er med lovforslaget ikke længere et behov for at søge advokatrådgivning for at finde ud af, om der skal betales fratrædelsesgodtgørelse.

For DA har det endvidere været afgørende, at forslaget ikke for virksomhederne medfører en større økonomisk belastning, end tilfældet er med den gældende bestemmelse.

Lovændringen indebærer en justering af anciennitetskravet og godtgørelsens størrelse foruden en ophævelse af undtagelsesbestemmelserne i § 2 a. Det er afgørende for DA, at den allerede eksisterende retspraksis om fortolkning af funktionærlovens § 2 a, stk. 1, fortsat er gældende, og at lovforslaget ikke på nogen måde ændrer herpå.

DA beklager dog, at det har taget regeringen næsten fire år at tage et effektivt initiativ til at sætte en stopper for den betydelige usikkerhed, som Ole Andersen-sagen skabte. En retsusikkerhed, der har givet anledning til et anseeligt antal dyre sagsanlæg, både over for private og offentlige arbejdsgivere. Arbejdsgiverne er blevet mødt med krav – ikke kun om betaling af en fratrædelsesgodtgørelse, der efter funktionærloven slet ikke skulle betales, men også om betaling af store godtgørelser for aldersforskelsbehandling. Usikkerheden har endvidere givet anledning til gnidninger mellem parterne ved afslutningen af et langvarigt ansættelsesforhold. Alt dette har været helt uholdbart.

KONTAKT
Publiceret:
30. oktober 2014