LønStatistik 3. kvartal 2014

  • Fortsat svagt stigende lønudvikling på DA-området

Fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 steg lønomkostningerne på DA-området med 1,7 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mere end forrige kvartal. Af denne stigning bidrog fritvalgsordninger og pension med hver 0,2 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer og ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder.

For arbejdere var årsstigningstakten i 3. kvartal 2014 1,4 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension bidrog hver med 0,2 pct.-point af denne stigning. Blandt funktionærerne var stigningstakten i 3. kvartal 2014 2,0 pct., hvoraf fritvalgsordninger og pension bidrog med hver 0,2 pct.-point. Bidraget fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figur 1 nedenfor. Det er 24. kvartal i træk, at stigningstakten blandt funktionærerne overstiger arbejdernes.

Lønomkostningerne inden for fremstillingsvirksomhed steg 1,9 pct. i 3. kvartal 2014 og er herved uændret i forhold til forrige kvartal. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,5 pct.-point af denne stigning, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg lønomkostningerne fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014 med 1,3 pct., hvilket er 0,2 pct.-point mere end forrige kvartal. Aftagende bidrag fra genebetalinger er med til at reducere årsstigningstakten, mens bidrag fra fritvalgsordninger, pension og personalegoder påvirker årsstigningstakten med 0,4 pct.-point.

Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 1,6 pct. i 3. kvartal 2014, hvilket er 0,1 pct.-point mere en forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension bidrog med hver 0,2 pct.-point af denne stigning.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkost- ningerne på DA-området er på årsbasis 0,2 pct.-point i 3. kvartal 2014, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Fritvalgsordninger indregnes med beregnede omkostningseffekter i KonjunkturStatistikken fra og med 2. kvartal 2014. De indregnede effekter tager højde for forskellige regler på de enkelte overens- komstområder. Anvendelsen af beregnede effekter sikrer, at de aftalte stigninger indgår i lønstigningstakten til trods for, at udbetalinger fra fritvalgsordningerne måtte falde uden for statistikkens indsamlingsperioder.

Individuelle stigningstakter

I 3. kvartal 2014 var den hyppigste individuelle årsstigningstakt 2 pct. Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figur 2 nedenfor.

Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 4,6 pct. fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger er stort set uændrede fra 3. kvartal 2013 til 3. kvartal 2014. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 1,7 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De uændrede øvrige medarbejderomkostninger dækker over modsatrettede tendenser. De lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger stiger som følge af en stigning i AUB-bidrag, AES-bidrag og arbejdsskadeafgiften. I modsat retning trækker lavere ATP-bidrag til ledige og syge, samt et fald i meromkostningerne til arbejdsskadeområdet som følge af reformen om førtidspension og fleksjob.

Dertil kommer øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2014 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden eksempelvis øget.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2014 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
14. november 2014
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel 1Tabel 2