Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. oktober 2014 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Høringssvaret i PDF-format

Resumé

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

sendt lovudkast til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet.

Der er fremsendt to lovudkast:

  • Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb, uddannelsesløft, styrket rådighed og målretning af virksomhedsrettede tilbud m.v.)
  • Forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. til eventuelle bemærkninger.

Udkastene til lovforslag udmønter forliget om en reform af beskæftigelsesindsatsen fra juni 2014.

DA har følgende bemærkninger til forligets udmøntning i lovgivning:

Overordnede bemærkninger

DA finder det afgørende, at reformen udmøntes på en måde, der i størst mulig omfang sikrer, at der i beskæftigelsesindsatsen bliver fokus på at kunne afhjælpe og forebygge, at virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft.

Dette fokus bør være et pejlemærke særligt i forbindelse med følgende elementer i lovforslagene:

  • Kontaktforløbet og afholdelse af samtaler med ledige med henblik på at understøtte jobsøgning og sikre lediges rådighed.
  • Grundlaget for at fastsætte de to positivlister for henholdsvis 6-ugers jobrettet uddannelse og de regionale uddannelsespuljer.
  • Virksomhedsservice og jobformidling.
  • Opgaver for de kommende RAR.
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
15. oktober 2014