Flere skal blive parate til job

Arbejdsgiverne præsenterer i dag deres forslag til en ny beskæftigelsesindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate. Carsten Koch-udvalget ventes at komme med sin rapport med anbefalinger til indsatsen i begyndelsen af det nye år.

Arbejdsgiverne foreslår, at beskæftigelsesindsatsen for personer med midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne skal gøre det nemmere for virksomhederne at ansætte ikke-arbejdsmarkedsparate.

  • Jobcentret skal tage lederskab og et aktivt ansvar for at knytte kontakten mellem virksomheden og den ikke-arbejdsmarkedsparate.
  • Lovgivningen vedrørende forskelsbehandling af personer med handicap skal i videst mulig omfang justeres, så det bliver overskueligt at ansætte personer med handicap.
  • Kravet om 12 måneders forudgående ansættelse efter de sociale kapitler før indgåelse af aftale om fastholdelsesfleksjob skal ophæves, og virksomhedsrevalidering skal opprioriteres.
  • Arbejdsgiverperioden i sygedagpengeloven skal afkortes, og lov om helbredsoplysninger skal ophæves.
  • Ydelsessatser skal fastsættes på et niveau, så det kan betale sig at være arbejdsmarkedsparat og i job, og jobcentrene skal bruge de redskaber, der virker.

I efteråret 2012 nedsatte regeringen et ekspertudvalg med Carsten Koch i spidsen. Udvalget skal gennemgå beskæftigelsesindsatsen og anbefale, hvordan indsatsen kan blive mere effektiv.

Udvalget afleverede sin rapport for det ordinære arbejdsmarked i januar og har siden arbejdet på, hvordan man får personer med en begrænset arbejdsevne i beskæftigelse, dvs. ikke-arbejdsmarkedsparate kontanthjælpsmodtagere og personer på sygedagpenge, ledighedsydelse, i fleksjob eller revalidering.

Over en halv mio. 16-66-årige borgere modtager i dag offentlig forsørgelse, fordi de har en midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne.

Direktør Henrik Bach Mortensen:

”Danmark har en kæmpe udfordring, fordi vi har mange flere borgere på offentlig forsørgelse end de lande, vi konkurrerer med. En stor del af disse borgere ikke er klar til et almindeligt job. Hvert år bruger samfundet et trecifret milliardbeløb på offentlig forsørgelse og på at hjælpe ikke-jobparate tættere på arbejdsmarkedet. Når så mange lever afkoblet fra samfundet og ikke er til rådighed, indskrænker det samtidig virksomhedernes mulighed for at rekruttere arbejdskraft. En tilknytning til arbejdsmarkedet giver både den enkelte en bedre hverdag, og er helt afgørende for vores vækst og velstand i Danmark.

Mennesker på kanten af arbejdsmarkedet har ofte gavn af en tværfaglig virksomhedsrettet indsats. Derfor skal virksomhederne have langt bedre mulighed for at udvise et frivilligt socialt engagement. Det gælder både over for eksisterende medarbejdere med nedsat arbejdsevne og over for ikke-arbejdsmarkedsparate ledige. I dag risikerer mange virksomheder, der ønsker at engagere sig i beskæftigelsesindsatsen at løbe en betydelig økonomisk risiko på grund af reglerne om forskelsbehandling vedrørende handicap. Det er en væsentlig barriere, som skal nedbrydes.

Arbejdsgiverne forventer, at der politisk stilles krav til jobcentrene om at knytte kontakten mellem virksomhederne og den enkelte. Det er jobcentrets opgave at hjælpe med at identificere et muligt ansættelsesforhold, der er til gavn for både virksomheden og den enkelte borger. Det skal være nemt og trygt for virksomhederne at udvise et socialt engagement.

Systemet skal indrettes, så det motiverer den enkelte til at være parat til job og kommunerne til at bruge de redskaber, der virker, så vi opnår den største jobeffekt for pengene.”

Mere viden

Arbejdsgivernes forslag til en ny beskæftigelsesindsats for ikke-arbejdsmarkedsparate

88 konkrete forslag i forbindelse med Carsten Koch II

Arbejdsmarked
26. november 2014
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden