Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. december 2014 svaret Undervisningsministeriet i sagen om

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse

Vedrørende § 6. Kursister, der har en videregående uddannelse, som ikke har været anvendt de sidste 5 år, og som er optaget på arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag, der er optaget i en fælles kompetencebeskrivelse efter lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., er ikke omfattet af fuld deltagerbetaling efter ÅU-lovens § 8, stk. 4, men er omfattet af deltagerbetaling efter §§ 4 og 5.

DA finder det meget positivt, at personer med en forældet videregående uddannelsesbaggrund fritages for at betale den fulde kursuspris for deltagelse i kurser og uddannelser på AMU.

DA finder det afgørende, at deltagerbetalingen for personer med en forældet videregående uddannelsesbaggrund bliver den samme som for øvrige kursister på AMU, således, at det er jobfunktionen, der er udslagsgivende for deltagerbetalingen. Dette vil medvirke til en mere fleksibel omskoling og være med til at sikre den nødvendige mobilitet og fastholdelse på arbejdsmarkedet.

DA finder det endvidere positivt for virksomhedernes brug af AMU, at reglerne for deltagerbetalingen på AMU hermed harmoniseres med reglerne for VEU-godtgørelsen.

DA ser gerne, at bekendtgørelsens bestemmelse om fritagelse for den fulde kursuspris for personer med en forældet videregående uddannelsesbaggrund bliver en permanent løsning.

Vedrørende § 11. Hvis en kursist, der deltager i et enkeltfag, som er grundfag på C-niveau fra en erhvervsuddannelse, har betalt deltagerbetaling efter § 8 og efterfølgende afslutter 2. del af et grundforløb i en erhvervsuddannelse som led i et eux-forløb og med beståede adgangskrav til hovedforløbet, har kursisten ret til at få den erlagte deltagerbetaling tilbagebetalt, dog med fradrag af tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte.

Stk. 2. Uddannelsesinstitutionen tilbagebetaler efter anmodning deltagerbetalingen, jf. stk. 1, til kursister, der kan fremlægge dokumentation for at opfylde betingelserne i stk. 1, og som kan fremlægge dokumentation for, at deltagerbetalingen er betalt.

Stk. 3. Tilbagebetalingen skal finde sted senest 6 uger efter modtagelsen af anmodningen om tilbagebetaling, jf. stk. 2. Uddannelsesinstitutionen foretager tilbagebetalingen via Nemkontoordningen, jf. lov om offentlige betalinger m.v.

Stk. 4. Deltagerbetaling, som uddannelsesinstitutionen tilbagebetaler efter stk. 3, refunderes af Undervisningsministeriet kvartalsvist på baggrund af uddannelsesinstitutionens indberetning om gennemført tilbagebetaling. Indberetningen skal attesteres af uddannelsesinstitutionens revisor i overensstemmelse med de regler om revision og tilskudskontrol, som uddannelsesinstitutionen er omfattet af.

DA lægger til grund, at på enkelte erhvervsuddannelser vil elever have behov for at gennemføre enkeltfag på erhvervsuddannelserne for at kunne bestå overgangskravene til hovedforløbet. Det gælder for en del af elever, der påbegynder 2. del af grundforløbet nogle år efter afslutning af grundskolen, og hvor der på den pågældende erhvervsuddannelse er høje overgangskrav til hovedforløbet.

DA finder det rimeligt, at disse elever også fritages for deltagerbetaling, når de gennemfører enkeltfag, som led i at kvalificere sig til at bestå overgangskravene til hovedforløbet.

På den baggrund foreslår DA, at bekendtgørelsen § 11 suppleres med følgende bestemmelse:

Hvis en kursist, der deltager i et enkeltfag, som er grundfag fra en erhvervsuddannelse, har betalt deltagerbetaling efter § 8 og efterfølgende afslutter 2. del af et grundforløb i en erhvervsuddannelse og med beståede adgangskrav til hovedforløbet, har kursisten ret til at få den erlagte deltagerbetaling tilbagebetalt, dog med fradrag af tilskud til deltagerbetalingen, der er ydet i henhold til lov om statens uddannelsesstøtte og statens voksenuddannelsesstøtte.

KONTAKT
Chefkonsulent
Ann B. Poulsen
33 38 94 15
abp@da.dk
Publiceret:
4. december 2014