Dansk Arbejdsgiverforening har den 3. december 2014 svaret Digitaliseringsstyrelsen i sagen om

Høring over samlelov 4 om overgang til obligatorisk digital selvbetjening (bølge 4)

Arbejdsgiversiden i Beskæftigelsesrådet (BER) (DA og Lederne) har modtaget høring om lov til ændring af forskellige lovbestemmelser om ansøgninger, an-modninger, meddelelser og klager til offentlige myndigheder.

Arbejdsgiversiden i BER har følgende bemærkninger til § 1:

Med de nye muligheder for digitale indberetninger fra borgere, foreslår Arbejdsgiversiden i BER, at lønmodtagere berettiget til sygedagpenge igen selv overtager ansvaret for at indberette sygefravær til kommunen, fremfor det er arbejdsgiverens ansvar. Arbejdsgiveren er i disse situationer ikke berettiget til at modtage refusion, da der ikke udbetales løn under fraværet.

Arbejdsgiversiden i BER foreslår, at en arbejdsgiver får oplysninger om, hvis en lønmodtager er uenig i de oplysninger, som arbejdsgiveren har indberettet, og at arbejdsgiveren gives mulighed for at anke, hvis arbejdsgiveren er uenig.

Det er afgørende for en arbejdsgiver at være vidende om uenigheder omkring oplysningerne, der er indberettet og som ændres af lønmodtageren. Oplyses arbejdsgiveren ikke herom, har en arbejdsgiver ikke mulighed for at kunne varetage interesser i forhold til få udbetalt refusion, der på bedste vis afspejler f.eks. de reelle lønudgifter.

Arbejdsgiversiden i BER foreslår, at dette område bliver fulgt tæt via opgørelse af, hvor ofte lønmodtagere er uenige i oplysningerne. Data bør være tilgængelig på NemRefusion.

Bemærkninger til § 69 a.

Arbejdsgiversiden i BER er interesseret i at følge, hvordan indberetningerne vedrørende § 69, stk. 4 går, da det har indflydelse på, hvorvidt en arbejdsgiver kan være berettiget til refusion for sygedagpenge.

Arbejdsgiversiden i BER foreslår, at indberetningerne på dette område bliver fulgt tæt med løbende opgørelse af, hvor ofte lønmodtagere ikke afleverer op-lysningsskema inden for fristen og hvor ofte kommuner dispenserer. Data bør være tilgængelig på NemRefusion.

For at minimere, at lønmodtageren glemmer fristen for indberetningen, foreslår arbejdsgiversiden i BER, at der udsendes elektroniske remindere til løn-modtageren, hvori konsekvenserne af for sent indberetning også fremgår. I forbindelse med, at der evt. udsendes en meddelelse til lønmodtageren om, at lønmodtageren ikke har indberettet rettidigt, foreslår arbejdsgiversiden i BER, at arbejdsgiveren får en kopi af meddelelsen.

Arbejdsgiversiden i BER ønsker at få oplyst, om arbejdsgiveren har klagemulig-hed i forbindelse med § 69 a.

Generelt foreslår arbejdsgiversiden i BER, at der bliver udarbejdet en grundig og let overskuelig vejledning til, hvordan borgeren skal anvende den digitale løsning, herunder især, hvornår oplysninger er fremsendt til kommunen. Dette skal medvirke til at undgå, at der opstår misforståelser om, hvornår oplysninger er indsendt til kommunen. Samtidig skal arbejdsgiversiden i BER opfordrer til, at der i en overgangsperiode er en lempelig dispensationsadgang, hvis sygemeldte medarbejdere f.eks. overser, at der er kommet e-post fra kommunen om sygemeldingen.

KONTAKT
Publiceret:
4. december 2014