Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. december 2014 svaret Justitsministeriet, Asyl- og Visumkontoret i sagen om

Høring over udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) takker for muligheden for at kommentere på udkast til lovforslag om ændring af udlændingeloven. Med ændringen i loven foreslås der skærpede bøder og etablering af hjemmel til at styrke politiets kontrolmuligheder i lufthavne vedrørende bl.a. ankomster fra Schengen-lande med henblik på at forhindre ulovligt ophold i Danmark.

DA er enig i, at ulovligt arbejde, ulovligt ophold og menneskesmugling ikke er hensigtsmæssigt, og at overtrædelser af loven på dette område bør straffes.

DA er dog af den opfattelse, at den stærkt forhøjede strafferamme, der lægges op til i lovforslaget, vil virke urimelig i forhold til en række især mindre
virksomheder, som kan blive truet på deres eksistensgrundlag. Især i situationer, hvor en virksomhed uforvarende kommer til at overtræde loven om beskæftigelse af udenlandske medarbejdere, og hvor virksomhedens mulighed for at kontrollere, at den udenlandske arbejdstager har et lovligt opholdsgrundlag, der ikke fremgår af skattekortet, som den udenlandske arbejdstager får udbetalt løn efter.

DA skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at det i aftalen om en reform af udenlandsk rekruttering fra 26. juni 2014 fremgår på side 9, at:

”Aftalepartierne har noteret sig, at regeringen vil tage skridt til at hjælpe virksomhederne, så de ikke uforvarende overtræder udlændingeloven ved
ansættelse af udenlandsk arbejdskraft. En mulighed kan være, at virksomheden – ved rekvirering af skattekortet – automatisk orienteres fra Skat om, hvorvidt en person har opholds- og arbejdstilladelse i Danmark. Det vil bl.a. kræve, at de forskellige myndigheders IT systemer (registre) kan udveksle informationer, og vil indebære merudgifter til systemudvikling og udgifter til efterfølgende drift. En model vil blive fremlagt for aftalepartierne medio 2015. Der er ikke anvist finansiering til forslaget. Det er aftalepartiernes ønske, at en forhøjelse af bødestraffen træder i kraft samtidigt med, at analysearbejdet er færdigt og regeringen har fremlagt sin løsningsmodel”.

Det er i lyset af den indgåede politiske aftale uforståeligt, at Justitsministeriet fremlægger et lovforslag med forhøjede bødestraffe m.v., som træder i kraft 1. marts 2015, selvom forudsætningerne i den politiske aftale er – ”at en forhøjelse af bødestraffen skal træde i kraft samtidig med, at analysearbejdet er færdiggjort og en løsningsmodel er fremlagt medio 2015” – ikke er opfyldt.

Der foreslås også i lovforslaget, at der i udlændingelovens § 6 stk. 6 tilføjes, at ”Justitsministeren fastsætter nærmere regler om kontrollen, herunder om politiets adgangsregler til flyselskabernes bookingsystemer vedrørende fly ankomster fra andre Schengen-lande, og om pligter, der påhviler luftfartøjschefer og skibsførere”.

Selvom det fremgår af bemærkningernes punkt 5, at forslaget ikke har økonomiske eller administrative konsekvenser for erhvervslivet, skal DA understrege, at omfanget af kravet til luftfartsselskaberne naturligvis vil påvirke de økonomiske konsekvenser. DA går ud fra, at kravene til selskaberne kun er enkeltstående forespørgsler, ellers kan det betyde store meromkostninger for selskaberne.

KONTAKT
Publiceret:
5. december 2014