Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. december 2014 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Svar på høring om bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 2. december 2014 sendt et udkast til bekendtgørelse om den regionale uddannelsespulje til skriftlig høring i BER.

DA har følgende bemærkninger:

DA er tilfredse med, at det fastslås, at der skal være tale om korte erhvervsrettede uddannelsesforløb, og at disse specifikt skal være på områder, hvor der forventes jobåbninger.

Det foreslås, at de regionale positivlister skal offentliggøres 1. april, og at der skal ske en opdatering af positivlisten den 1. oktober. DA er enig i, at der i bekendtgørelsen bør fastsættes en konkret dato for positivlisternes offentliggørelse, men finder, at tidspunktet, så vidt det er muligt, bør fremrykkes, således at tidsspændet mellem rekrutteringsundersøgelserne og færdiggørelsen af positivlisterne minimeres.

DA finder, at det bør nævnes i bekendtgørelsen, at de regionale positivlister som udgangspunkt bør fastsættes på et analytisk grundlag, bl.a. med udgangspunkt i arbejdsmarkedsbalancen.

Styrelsen foreslår, at puljen fordeles til de enkelte kommuner på grundlag af kommunernes andel af ledighedsberørte dagpengemodtagere. Dette er formentlig den mest enkle administrative model. Efter DA’s opfattelse afspejler dette kriterium dog ikke, hvor i landet virksomhederne oplever de største rekrutteringsudfordringer.

DA skal derfor anbefale, at fordelingen sker i to trin, således at puljen i første omgang fordeles mellem de enkelte RAR i forhold til andelen af forgæves rekrutteringer i forhold til beskæftigelsen, og at der herefter inden for den enkelte RAR sker en fordeling mellem kommunerne på baggrund af andel ledigheds-berørte.

Det fremgår at § 5, stk. 2, at kommunerne skal kunne oplyse om antallet af personer, der har modtaget tilbud finansieret af puljen. Dette læser DA som en forpligtigelse for kommunerne til at opgøre, hvilke ledige der deltager i kurser finansieret af puljen, og at kommunerne herefter via databekendtgørelsen forpligtes til at indlægge oplysninger om den enkelte deltagelse i det fælles data-grundlag.

Det fremgår endvidere, at Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering kan indhente oplysninger om, hvilke uddannelsesforløb kommunerne yder støtte til. Også dette læser DA som et krav til kommunerne om at foretage løbende registreringer af anvendelsen af kurser.

Hvis ikke DA har forstået disse bestemmelser korrekt, bør det sikres, at det kan opgøres, hvilke ledige der deltager i de enkelte kurser på positivlisten og dermed også opgøres, i hvilket omfang og hvornår de pågældende ledige opnår beskæftigelse. Data af denne karakter bør også efter DA’s opfattelse stilles til rådighed for det enkelte RAR.

Endelig bør det sikres, at gennemførte kurser bliver registreret som en del af den lediges CV.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
9. december 2014