LønStatistik 4. kvartal 2014

  • Uændret lønudvikling på DA-området
  • Svagt aftagende bidrag fra genebetalinger

Siden 4. kvartal 2013 er lønomkostningerne på DA-området steget med 1,7 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal. Af denne stigning udgør udmøntningen fra de lokale lønreguleringer, forhøjelser af lønsatser for lønmodtagere på normallønsystemer m.v. 1,3 pct.-point, mens bidrag fra pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,5 pct.-point. Aftagende bidrag fra genebetalinger er med til at reducere årsstigningstakten med 0,1 pct.-point., jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer, ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder.

For arbejdere var årsstigningstakten i 4. kvartal 2014 1,4 pct., hvilket også var tilfældet i forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension bidrog hver med 0,2 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger faldt med 0,1 pct.-point, jf. tabel 1. Blandt funktionærerne var stigningstakten i 4. kvartal 2014 2,0 pct., hvilket er uændret i forhold forrige kvartal. Fritvalgsordninger bidrog med 0,2 pct.-point. af denne stigning, mens bidraget fra pension udgjorde 0,3 pct.-point. Bidraget fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figur 1.

G:\STAT\Figurer\KonjunkturStatistik\Nyhedsbrev\2014\Funktionærer og arbejdere 14k4.jpg

Lønomkostningerne inden for fremstillingsvirksomhed steg 1,6 pct. i 4. kvartal 2014, hvilket er 0,3 pct.-point mindre i forhold til forrige kvartal. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,5 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger faldt 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er lønomkostningerne steget med 1,2 pct. siden 4. kvartal 2013. Dette er 0,1 pct.-point mindre end kvartalet før. Aftagende bidrag fra genebetalinger er med til at reducere årsstigningstakten, mens bidrag fra fritvalgsordninger, pension og personalegoder påvirker årsstigningstakten med 0,5 pct.-point.

Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 1,9 pct. i 4. kvartal 2014, hvilket er 0,3 pct.-point mere en forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,5 pct.-point af denne stigning.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,2 pct.-point i 4. kvartal 2014, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Fritvalgsordninger indregnes med beregnede omkostningseffekter i KonjunkturStatistikken fra og med 2. kvartal 2014. De indregnede effekter tager højde for forskellige regler på de enkelte overenskomstområder. Anvendelsen af beregnede effekter sikrer, at de aftalte stigninger indgår i lønstigningstakten til trods for, at udbetalinger fra fritvalgsordningerne måtte falde uden for statistikkens indsamlingsperioder.

Individuelle stigningstakter

G:\STAT\Figurer\KonjunkturStatistik\Nyhedsbrev\2014\Individuel stigningstakster 14k4.jpg

Den hyppigste individuelle årsstigningstakt var 2,0 pct. i 4. kvartal 2014. Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figur 2. Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 5,0 pct. fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger er stort set uændrede fra 4. kvartal 2013 til 4. kvartal 2014. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 1,7 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De uændrede øvrige medarbejderomkostninger dækker over modsatrettede tendenser. De lovbestemte øvrige medarbejderomkostninger stiger som følge af en stigning i AUB-bidrag, AES-bidrag og arbejdsskadeafgiften. I modsat retning trækker lavere ATP-bidrag til ledige og syge, samt et fald i meromkostningerne til arbejdsskadeområdet som følge af reformen om førtidspension og fleksjob.

Dertil kommer øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2014 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden eksempelvis øget.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2014 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
16. februar 2015
LÆS MERE
Printvenlig nyhedsbrevTabel 1Tabel 2