Stærkere økonomiske incitamenter hvis flere ressourcesvage skal i job

Gode forslag fra Carsten Koch-udvalg, men selv om alle forslag blev gennemført, ville det ikke løse problemet. Fint, at kommunerne får større økonomisk ansvar, men den enkeltes ansvar for at få anvendt sin arbejdsevne skal også styrkes, siger DA. I det perspektiv har udvalget haft for snævert mandat.

Ekspertgruppen med Carsten Koch i spidsen har i dag offentliggjort sin anden rapport med anbefalinger til en beskæftigelsesindsats for ressourcesvage personer i udkanten af arbejdsmarkedet.

Regeringen nedsatte ekspertgruppen i februar 2013, og gruppen har siden udredt og kommet med anbefalinger til beskæftigelsesindsatsen – først for de stærke ledige og nu for personer med midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne.

Ekspertgruppen har fremlagt 28 konkrete forslag til en ny beskæftigelsesindsats. Forslagene falder i 4 temaer:

  • Ny virksomhedsrettet indsats
  • Styrket tværfaglig indsats
  • Mere målrettet uddannelse
  • Understøttende initiativer

Centralt i ekspertgruppens forslag er, at virksomhedsrettede tilbud i højere grad skal anvendes i beskæftigelsesindsatsen for borgere med midlertidig eller permanent nedsat arbejdsevne. Gruppen foreslår blandt andet:

  • Forberedende virksomhedsrettede forløb
  • Bedre mulighed for løntilskudsansættelse på deltid i den private sektor
  • Højere refusion for virksomhedsrettede tilbud end for øvrige tilbud

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Forslagene fra Carsten Koch-udvalget er i sig selv gode nok, men selv om de blev gennemført i sin helhed, vil det ikke i nævneværdig grad kunne løse problemet. Vi står overfor en gigantisk udfordring med at flytte personer fra passiv forsørgelse og over i beskæftigelse. Det er fint, at ekspertudvalget slår fast, at kommunerne som den helt afgørende aktør får større økonomisk ansvar for, om indsatsen lykkes, men det er også nødvendigt at øge borgernes økonomiske tilskyndelse til aktivt at bruge den erhvervsevne, de har. Det er et tema, som udvalget har været afskåret fra, fordi det ikke var med i kommissoriet.

Borgerens motivation udgør en central barriere for at deltage i beskæftigelsesindsatsen og komme i arbejde. Derfor skal ydelsessatserne fastsættes på et niveau, så det altid kan betale sig at være arbejdsmarkedsparat og i job. Og der skal stilles skærpede krav om at deltage i den indsats, som jobcentret tilbyder.

Virksomhederne er indstillet på at være en aktiv medspiller i beskæftigelsesindsatsen – sådan som ekspertgruppen anbefaler. Der er brug for at udvide virksomhedernes mulighed for at bruge alle redskaber til at fastholde egne medarbejdere, der har fået nedsat deres erhvervsevne”.

Arbejdsmarked
17. marts 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk