Dansk Arbejdsgiverforening har den 12. marts 2015 svaret Udenrigsministeriet i sagen om

Høring om udkast til Danmarks nationale reformprogram 2015

Udenrigsministeriet har den 25. februar 2015 til Kontaktudvalget for Europa 2020-strategien udsendt udkast til Danmarks nationale reformprogram 2015 (bortset fra kapitel 2 om den økonomiske ramme).

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i den anledning følgende bemærkninger:

Udkastet til Danmarks nationale reformprogram 2015 er en beskrivelse og afrapportering af de initiativer, som regeringen har taget, bl.a. for at opfylde de fælles EU-målsætninger og de landespecifikke anbefalinger. Efter DA’s opfattelse tegner regeringen med afrapporteringen om reformprogrammet et alt for positivt billede af effekten af de gennemførte initiativer og situationen på det danske arbejdsmarked.

DA er ikke enig i, at strukturerne på det danske arbejdsmarked generelt er sunde, og at der ikke er tegn på, at konjunkturtilbageslaget i kølvandet på finanskrisen har sat sig varige spor (side 26). Efter DA’s opfattelse er antallet af personer på offentlig forsørgelse alt for højt, og sammensætningen har udviklet sig problematisk, idet en større andel er på ordninger længere væk fra arbejdsmarkedet nu end tidligere.

Dette øger risikoen for, at et opsving hurtig kan miste momentum på grund af mangel på arbejdskraft. Regeringen bør derfor som minimum fokusere på at indfri målene fra regeringsgrundlaget om reformer.

Hertil kommer, at dansk økonomi er langt fra at have indhentet det jobtab, som var en konsekvens af finanskrisen, og at der i et længere perspektiv frem mod 2060 er udsigt til kroniske underskud på de offentlige finanser. Udsigterne for dansk økonomi er også, at Danmark forventes at have en af de laveste vækstrater i OECD frem mod 2030.

Efter DA’s opfattelse bør regeringen derfor sætte sig et mere ambitiøst mål for beskæftigelsesfrekvensen end de 80 pct. i 2020, som er nødvendigt for at sikre balance på de offentlige finanser i 2020. DA finder, at ambitionen for Danmark bør være, at landet er blandt de 10 mest velhavende nationer i verden.

Vejen til at nå en højere beskæftigelsesfrekvens går over markante strukturelle reformer, som kan bringe det store antal personer på offentlig forsørgelse i Danmark ned.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
12. marts 2015