Dansk Arbejdsgiverforening har den 31. marts 2015 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høringssvar over lov om ændring af lov om Ligebehandlingsnævnet

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) kan tilslutte sig, at Beskæftigelsesministeriet i udkastet til lovforslag om begrænsning af klageadgangen til Ligebehandlingsnævnet lægger op til en mindre vid klageadgang for derigennem at begrænse sagsvolumen og de mange useriøse klagere.

Afvisning af klager uden retlig interesse

En afgrænsning af klageadgangen i forhold til det almindelige forvaltningsretlige og retsplejemæssige krav om retlig interesse er et længeventet og nødvendigt skridt i den rigtige retning, som vil bringe nævnet på niveau med den civile retspleje og på linje med øvrige offentlige råd og nævn.

DA forventer, at stramningen ikke alene vil frigøre ressourcer hos nævnet men også hos virksomhederne, der fremover i mindre grad vil blive indklaget i grundløse sager.

DA hæfter sig imidlertid ved, at Institut for Menneskerettigheder fortsat vil kunne anlægge sager på vegne af klagere, der ikke har den fornødne retlige interesse, hvis instituttet vurderer, at sagen alligevel er egnet. DA finder, at denne udvidelse af klagekompetencen strider imod formålet med lovændringen, og opfordrer til, at der i lovbemærkningerne redegøres nærmere for indholdet af begreberne ”principiel karakter” og ”almindelig offentlig interesse”.

DA foreslår i tillæg til ønsket om at målrette Ligebehandlingsnævnets behandling af sager med relevans, at der indføres et klagegebyr i lighed med praksis i øvrige klagenævn. Det er erfaringen fra andre offentlige nævn, at indførelse af et klagegebyr har en adfærdsregulerende effekt i forhold til at sikre, at et nævn alene skal beskæftige sig med reelle og relevante sager.

Formandsafgørelser i ukomplicerede sager

Lovændringen lægger op til, at formandskabet fremover kan afgøre sager uden deltagelse af nævnsmedlemmer, hvis den pågældende sag er tiltrækkelig klar, og der ikke foreligger bevistvivl.

DA finder det hensigtsmæssigt at forenkle sagsgangen i ukomplicerede sager, herunder afvisningssager.

DA er dog ikke enig i, at sådanne sager bør omfatte det nævnte eksempel i bemærkningernes punkt 2.2.2.

Heraf fremgår det, at der er tale om en ukompliceret sag, når det kan lægges til grund, at en arbejdsgiver ikke har løftet sin bevisbyrde for, at afskedigelse af en gravid kvinde ikke havde noget med graviditeten at gøre.

DA mener ikke, at det generelt kan lægges til grund, at en arbejdsgiver ikke har løftet sin bevisbyrde uden forudgående bevisførelse.

DA skal i den forbindelse pege på, at ansættelsesretlige sager netop er kendetegnet ved arbejdsgiveres udøvelse af et skøn ved både ansættelser og afskedigelser. Den nærmere afdækning af dette skøn vil meget ofte indebære et behov for bevisførelse i form af parts- og vidneforklaringer. Det hører derfor til blandt sjældenhederne, at der i sager, der vedrører arbejdsmarkedet, foreligger et egentligt skriftligt bevis, som kan afgøre sagen.

Af ovennævnte årsager er DA generelt af den opfattelse, at det ikke er hensigtsmæssigt, at Ligebehandlingsnævnet håndterer arbejdsretlige tvister. Sager, der vedrører arbejdsmarkedet, bør derfor generelt afvises og i stedet henvises til behandling i det fagretlige system eller ved de civile domstole.

Mulighed for en præjudiciel prøvelse

Virksomhederne i DA’s medlemsorganisationer anvender årligt store ressourcer på at forsvare sig i en stor mængde sager fra Ligebehandlingsnævnet. En stor del af sagerne burde være afvist allerede ved klagens indgivelse som følge af:

  1. at klagen er umiddelbart grundløs

eller

  1. at sagen indebærer et åbenbart behov for parts- og vidneforklaringer

DA savner derfor en mulighed for en præjudiciel prøvelse af disse formelle betingelser fra nævnets side, så der åbnes mulighed for en umiddelbar afvisning af sådanne sager, inden nævnet igangsætter længere sagsbehandlingsprocedure med materiel oplysning af sagen. Dette vil utvivlsomt også frigøre mange ressourcer for nævnet. Den foreslåede mulighed for formandsafgørelser kunne passende anvendes i dette øjemed.

KONTAKT
Politisk konsulent, Advokat
Ann Marie Willemoes Jørgensen
33 38 92 37
amj@da.dk
Publiceret:
7. april 2015