Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. april 2015 svaret Trafikstyrelsen i sagen om

Høringssvar vedrørende forslag til lov om ændring af lov om godskørsel, lov om buskørsel og lov om taxikørsel m.v.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) udtrykte i vores høringssvar af 6. februar i år vedrørende ændring af gods- og buslovene, at vi principielt finder, at det er i strid med den danske arbejdsmarkedsmodel, når man ved lov fastsætter regler for, hvem der er omfattet af kollektive overenskomster i Danmark.

DA er bevidst om, at der på disse specifikke områder gennem lang tid har været lovbestemmelser, som stiller krav om overenskomstdækning som vilkår for at opnå en tilladelse til gods-, taxa- eller personbefordring. Overenskomstparterne har indrettet deres overenskomster på dette grundlag og på den praksis, som myndighederne har haft i relation til fortolkningen af reglerne.

På den baggrund har DA ikke bemærkninger til, at man via en lovændring justerer lovens tekst, så den harmonerer med den hidtidige praksis på området, hvis det i øvrigt harmonerer med EU-retten.

Det fremgår imidlertid af bemærkningernes afsnit 3.2., at kravet om at følge de kollektive overenskomster bliver anset for opfyldt, hvis en lokal kollektiv overenskomst eller virksomhedsoverenskomst er ”… lige så byrdefuld som en landsdækkende kollektiver overenskomst på området,…”

DA finder det – ligeledes af principielle grunde – ikke hensigtsmæssigt, at lovgivningen udtrykker en præmis om, at kollektive overenskomster er ”byrdefulde”. Kollektive overenskomster er resultatet af en forhandling mellem arbejdsgiver på den ene side og arbejdstagere på den anden side og dermed et udtryk for det af parterne accepterede niveau for løn- og ansættelsesvilkår på det pågældende område.

Lovforslaget anvender den formulering, som man har anvendt i vikarloven. DA foreslår derfor, at formuleringen i bemærkningerne bliver ændret til, at kravet kan blive opfyldt, hvis den lokale overenskomst ”mindst respekterer den beskyttelse af medarbejderne, som tilsvarende medarbejdere opnår i henhold til de kollektive overenskomster, der er indgået af de mest repræsentative arbejdsmarkedsparter, og som gælder på hele det danske område.”

KONTAKT
Overenskomstchef
Martin Steen Kabongo
33 38 92 19
msk@da.dk
Publiceret:
14. april 2015