Dansk Arbejdsgiverforening har den 13. april 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høring vedrørende forslag til lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom, m.v.)

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

DA mener, at det var et skridt i den forkerte retning, da varighedsbegrænsningen blev ophævet, og der blev indført en ny varig offentlig ydelse med sygedagpengeaftalen fra december 2013.

Det fremsatte lovforslag vil være med til at trække intentionen i sygefraværsaftalen fra 2013, om at personer i jobafklaringsforløb modtager en lavere ydelse end sygedagpenge i den forkerte retning.

Brug for en klar vejledning til kommunerne

Med overgangen til den digitale beregning af sygedagpengesatsen DA kendskab til en del konkrete eksempler på, at kommunernes praksis på dette område er usikker og meget forskelligartet. Det gør retstilstanden på området helt håbløs. Det mener DA ikke, er acceptabelt.

DA foreslår derfor, at den eksisterende vejledningen gøres mere klar og forbedres ved f.eks. at indarbejde konkrete eksempler på beregninger, som kan lette forståelsen.

Valgfrit om den enkelte vil have sygedagpenge eller jobafklaringsydelse udbetalt

Det fremgår af lovforslaget, at der er valgfrihed mellem, om lønmodtageren vil have kontanthjælpsydelsen under jobafklaringsforløb eller sygedagpenge udbetalt.

For lønmodtagere, der modtager løn under sygdom, er arbejdsgiveren berettiget til at modtage refusion svarende til ydelsen.

DA foreslår, at arbejdsgiveren, der udbetaler løn under sygdom, modtager en information om medarbejderens valg, da det vil lette evt. mulighed for at klage over lønmodtagerens valg.

Overgang til pension

Medarbejdere, der overgår til førtidspension/folkepension, kan ikke modtage sygedagpenge efter lovforslaget. Det kan som udgangspunkt omfatte medarbejdere, der får løn under sygdom. I denne situation mister arbejdsgiveren retten til refusion, selv om arbejdsgiveren er forpligtet til at udbetale løn til medarbejderen samtidigt med, at personen også får udbetalt førtidspension. Forslaget rammer derfor arbejdsgivere, der fastholder medarbejdere under sygdom.

DA foreslår, at arbejdsgiveren som minimum altid modtager en orienteringsskrivelse om, at lønmodtageren har fået tilkendt førtidspension, da det ikke er alle lønmodtagere, der oplyser deres arbejdsgiver herom.

DA foreslår samtidigt, at når en lønmodtager tilkendes førtidspension, er arbejdsgiveren berettiget til at modtage refusion, så længe arbejdsgiveren udbetaler løn. Dette skal sikre, at en lønmodtager ikke både modtager løn fra arbejdsgiveren og førtidspension fra det offentlige.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Publiceret:
13. april 2015