Erhvervsskoler skal tage ansvar i praktikpladsindsatsen

Nyt inspirationskatalog skal styrke erhvervsskolernes praktikpladsindsats. Men hvis skolerne skal prioritere indsatsen, er centrale mål og styrkede økonomiske incitamenter nødvendige.

Undervisningsministeriet har i dag lanceret et nyt videns- og inspirationskatalog om den praktikpladsopsøgende indsats på erhvervsskolerne. Kataloget stiller skarpt på virkningsfulde praktikpladsinitiativer og giver eksempler på aktiviteter, der kan styrke erhvervsskolernes arbejde med at tilvejebringe praktikpladser.

Inspirationskataloget er udarbejdet i forlængelse af Undervisningsministeriets benchmarking af erhvervsskoler fra januar 2015. Benchmarkingen viser, at der er markant forskel på, hvor mange elever fra de enkelte erhvervsskoler der kommer i praktik. De bedste erhvervsskoler får ca. 20 pct.-point flere elever i praktik, end de egentlig burde, når man ser på de vilkår, skolen har. Omvendt får de ringeste erhvervsskoler ca. 20 pct.-point færre i praktik, end deres vilkår egentlig giver dem mulighed for.

Kataloget bygger på praksis for det praktikpladsopsøgende arbejde blandt den tredjedel af skolerne, der har opnået de bedste resultater i benchmarkingen.

Inspirationskataloget peger på, at en professionel og effektiv praktikpladsindsats bl.a. forudsætter følgende:

  • Ledelsesmæssig fokus og klar rolle- og arbejdsfordeling mellem skolens enheder og mellem faglærere og virksomhedskonsulenter.
  • Udvikling af service- og salgskompetencer hos de faglærere og instruktører, der deltager i det opsøgende praktikpladsarbejde.
  • Klare kvantitative mål i indsatsen – dvs. mål for antal opkald til og besøg på virksomhederne og antal uddannelsesaftaler m.v.
  • Systematik i kontakten til virksomhederne ved afdækning af nye praktikpladser og opfølgning på eksisterende praktikpladser.
  • Et højt serviceniveau overfor virksomhederne, hvor virksomhedernes kompetencebehov er i centrum.
  • Fokus på at motivere eleverne og klæde dem på til mødet med potentielle praktikvirksomheder.

Chefkonsulent Maria Bille Høeg:

”Erhvervsskolerne har det overordnede ansvar for formidlingen af praktikpladser. Skolerne skal tage dette ansvar alvorligt.

Der er et stort uudnyttet praktikpladspotentiale, der kan sættes i spil ved at lære af de skoler, der arbejder professionelt med det praktikpladsopsøgende arbejde. Hvis alle erhvervsskoler kunne præstere at skaffe praktikpladser i samme omfang som de ti bedste erhvervsskoler i Danmark efter der er korrigeret for skolernes særlige lokale forhold, ville det svare til, at der blev skabt 5.000 ekstra praktikpladser.

Derfor er det fint, at Undervisningsministeriet med det nye inspirationskatalog sætter fokus på, hvordan praktikpladsindsatsen på erhvervsskolerne kan tilrettelægges, så flere tomme praktikpladser besættes. Men hvis det for alvor skal lykkes at gøre indsatsen mere professionel, skal erhvervsskolerne i langt højere grad forpligtes på deres indsats. Der skal fastsættes klare centrale mål for skolernes praktikpladsopsøgende arbejde og systematisk følges op på effekterne, så det bliver langt mere synligt, hvilke skoler der prioriterer indsatsen.

Desuden skal skolernes økonomiske incitamenter styrkes, så det altid kan betale sig for skolerne at gøre en ekstra indsats for at knytte kontakten mellem virksomheder og elever. Skolerne skal som den væsentligste aktør have et større økonomisk ansvar for om praktikpladsindsatsen lykkes”.

Mere viden

Inspirationskatalog om praktikpladsindsatser.

Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne.

Uddannelse
5. maj 2015
KONTAKT
Chefkonsulent
Maria Bille Høeg
33 38 94 18
mbi@da.dk
LÆS MERE
Mere viden