StrukturStatistik 2014

  • Hver anden tjente mellem 182,64 kr. og 298,49 kr. pr. præsteret time i 2014
  • Gennemsnitsfortjenesten ekskl. genetillæg var på 260,80 kr., hvoraf 191,09 var direkte løn

Population

Statistikken er baseret på lønoplysninger for ca. 743.500 ansættelsesforhold. Af disse udgør voksne ca. 676.000, hvoraf knap 292.000 er funktionærer, og knap 384.000 er arbejdere eller funktionærlignende arbejdere. Elever og unge under 18 år udgør de resterende ca. 67.500.

Lønfordeling

Fordelingen af lønmodtagernes fortjeneste er vist i figur 1. Det anvendte lønbegreb er fortjeneste ekskl. genetillæg pr. præsteret arbejdstime.

Fortjenesten ekskl. genetillæg omfatter alle betalinger fra arbejdsgiver til lønmodtager som led i ansættelsesforholdet bortset fra genebetalinger.

For alle lønmodtagere under ét ligger den hyppigst forekommende timefortjeneste på 220 kr. Medianlønnen er 230,94 kr. pr. time, og den gennemsnitlige timefortjeneste er 260,80 kr. Halvdelen af lønmodtagerne har en timefortjeneste mellem 182,64 kr. (nedre kvartil) og 298,49 kr. (øvre kvartil). Spredningen er dermed større end i 2013, hvor halvdelen havde en timefortjeneste mellem 182,22 kr. og 295,38 kr.

I den restende del af denne Statistik-Nyt præsenteres alene resultater af StrukturStatistik 2014 ved gennemsnitslønninger. Publikationen, der udkommer i juni 2015, indeholder flere lønfordelinger og mål for lønspredning for detaljerede grupper. NetStat opdateres ligeledes i juni 2015.

Nyheder og særlige forhold

StrukturStatistik 2014 følger samme metode som tidligere års StrukturStatistik. Lønniveauerne afspejler den underliggende populations sammensætning, og sammenligning af lønniveauer mellem år skal derfor foretages med forsigtighed.

Datagrundlaget for StrukturStatistik 2014 er i lighed med de forudgående år baseret på digitale indberetninger fra de administrative lønsystemer foretaget af virksomheder og lønservicebureauer. Med StrukturStatistik 2013 modtog samtlige indberettende virksomheder for første gang tilbagemeldinger på deres indberetning. Hermed er mulighederne for at rette evt. fejl og mangler samlet set blevet forbedret. Disse fejlrettelser kan vi se effekten af i StrukturStatistik 2014. Forskellen på ca. 140.000 flere ansættelsesforhold i 2014 sammenlignet med 2013 tilskrives primært, at indberetningerne er blevet bedre. Forskellen kan således ikke benyttes som mål for ændring i beskæftigelsen inden for DA-området. Den relative fordeling på lønmodtagergrupper og hovedbrancher ændrer sig ikke væsentligt fra 2013 til 2014.

Medarbejderomkostningernes
sammensætning

I statistikken bliver lønmodtagerne opdelt i fire grupper: 1) almindelige lønmodtagere, 2) ledere og medarbejdere med særligt ansvar, 3) elever og 4) unge under 18 år. Årsagen hertil er, at lønforholdene grundlæggende er forskellige for de fire grupper, hvilket afspejles i de underliggende lønniveauer. Medarbejderomkostningernes sammensætning for de fire lønmodtagergrupper er vist i tabel 1 i læs mere boksen.

Medarbejderomkostningerne udgør i gennemsnit 273,73 kr. pr. time for alle lønmodtagere under ét. Heraf går 6,49 kr. til øvrige medarbejderomkostninger, mens genetillæg udgør 6,44 kr. Af lønmodtagernes fortjeneste ekskl. genetillæg på 260,80 kr. udgør betalinger i forbindelse med sygefravær m.v. 7,36 kr., ferie-, fritvalg- og søgnehelligdagsbetalinger udgør 34,40 kr., personalegoder udgør 2,70 kr. (herunder værdien af fri telefon og arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring), mens arbejdsgiverens og lønmodtagers pensionsbidrag hhv. udgør 19,61 kr. og 11,10 kr. Uregelmæssige betalinger (som eksempelvis udbetalinger af bonus og overskud) udgjorde 5,52 kr. af fortjenesten ekskl. genetillæg for alle lønmodtagere under ét.

Medarbejderomkostningernes sammensætning fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og ansættelsesvilkår er angivet i tabel 2 i læs mere boksen.

Lønomkostningernes udvikling

I StrukturStatistikken steg den gennemsnitlige fortjeneste ekskl. genetillæg fra 2013 til 2014 med 1,2 pct. for voksne, jf. tabel 3 i læs mere boksen. Heraf udgjorde stigningen i ferie-, fritvalg- og SH-betalinger 0,3 pct.-point. Betalinger til pension udgjorde 0,1 pct.-point af stigningstakten. Betalinger under sygdom m.v. ændrede sig kun marginalt i forhold til 2013 og bidrog derfor ikke til stigningen i fortjenesten.

Virksomhedernes samlede medarbejderomkostninger ekskl. genetillæg for voksne steg med 1,2 pct. fra 2013 til 2014. Stigningen i medarbejderomkostningerne var dermed på samme niveau som stigningen i fortjenesten ekskl. gene. Dette afspejler bl.a. fald i refusioner fra Arbejdsgivernes UddannelsesBidrag (AUB) som følge af praktikpladspræmiens ophør samt øgede omkostninger til lønsumsafgift på den ene side, og på den anden side øgede refusioner ved løntilskud m.v. og lavere finansieringsbidrag.

Stigningstakter i StrukturStatistikken svarer ikke til stigningstakterne i KonjunkturStatistikken, da der er tale om an anden metode og et andet lønbegreb.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation af StrukturStatistik 2014 indeholder detaljerede oplysninger om lønniveauer og lønstigningstakter, og udkommer i juni 2015.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Bodil Thøgersen
33 38 92 85
bth@da.dk
Publiceret:
13. maj 2015
LÆS MERE
StrukturStatistik 2014 - PrintvenligTabel 1: Medarbej­deromkostningerTabel 2: Medarbej­deromkostningerTabel 3: Den årlige lønudvikling