LønStatistik 1. kvartal 2015

  • Svagt stigende lønudvikling på DA-området
  • Markant tiltagende lønudvikling inden for bygge og anlæg

Lønomkostningerne inden for DA-området er siden 1. kvartal 2014 steget med 1,8 pct. Dette er 0,1 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Af denne stigning udgør udmøntningen fra de lokale lønreguleringer og forhøjelser af lønsatser for lønmodtagere på normallønsystemer m.v. 1,3 pct.-point, mens bidrag fra pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,5 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer, ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter (eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud som ikke vedrører måleperioden), indgår ikke i lønomkostningerne.

For arbejdere steg årsstigningstakten med 1,7 pct. i 1. kvartal 2015, hvilket er 0,3 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger bidrog med 0,2 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension udgjorde 0,3 pct.-point, jf. tabel 1. Blandt funktionærerne var stigningstakten i 1. kvartal 2015 2,0 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal. Det er tredje kvartal i træk, at lønstigningstakten er 2,0 pct. for funktionærerne. Fritvalgsordninger og pension bidrog med hver 0,2 pct.-point af denne stigning, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figur 1 nedenfor.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne i 1. kvartal 2015 med 1,5 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mindre i forhold til forrige kvartal. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,4 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger faldt 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg mere i 1. kvartal 2015 end i de seneste kvartaler. Hvor lønnen steg 1,2 pct. i 4. kvartal 2014 er den steget til 2,0 pct. i 1. kvartal 2015. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,7 pct.-point af denne stigning, mens faldende genebetalinger trak årsstigningstakten 0,1 pct.-point ned.

Årsstigningstakten inden for serviceprægede erhverv var 2,0 pct. i 1. kvartal 2015, hvilket er 0,1 pct.-point mere end forrige kvartal. Bidrag fra genebetalinger, fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,5 pct.-point af denne stigning.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,2 pct.-point i 1. kvartal 2015, jf. tabel 1.

Fritvalgsordninger indregnes med beregnede omkostningseffekter i KonjunkturStatistikken fra og med 2. kvartal 2014. De indregnede effekter tager højde for forskellige regler på de enkelte overenskomstområder. Anvendelsen af beregnede effekter sikrer, at de aftalte stigninger indgår i lønstigningstakten til trods for, at udbetalinger fra fritvalgsordningerne måtte falde uden for statistikkens indsamlingsperioder.

Individuelle stigningstakter

Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figur 2 nedenfor.

Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 5,0 pct. fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger falder med 0,1 pct. fra 1. kvartal 2014 til 1. kvartal 2015. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 1,7 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De lavere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et lavere uddannelsesbidrag i 2015 (AUB-bidrag), og at finansieringsbidrag til ledige, syge m.v. samt bidrag til Lønmodtagernes Garantifond også er lavere.

I modsat retning trækker øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2014 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden eksempelvis øget.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2015 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag, pr. e-mail daforlag@da.dk eller telefon 33 38 92 24.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
1. juni 2015
LÆS MERE
Printvenlig versionTabel 1Tabel 2