Dansk Arbejdsgiverforening har den 5. august 2015 svaret Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet i sagen om

Høring vedrørende lovforslag nr. L 2 om indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.

[Arbejdsgiversiden (DA og Lederne) i Beskæftigelsesrådet (BER) har modtaget høring vedrørende lovforslag nr. L 2 om indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v., som blev fremsat den 3. juli 2015 i Folketinget.

Arbejdsgiversiden i BER har følgende overordnede bemærkninger:

Det er afgørende, at arbejdsudbuddet øges de kommende år. Det kan ske ved, at antallet af offentligt forsørgede bliver nedbragt gennem reformer af offentlige forsørgelsesordninger. I dag kan det ikke i tilstrækkeligt mange tilfælde betale sig at tage et job til omkring mindstelønnen.

Opgørelser og analyser har samtidig vist, at integrationen af flygtninge og indvandrere er slået fejl.

Arbejdsgiversiden i BER mener på den baggrund, at initiativer, der sikrer, at det bedre kan betale sig at forlade offentlig forsørgelse til fordel for et job, bidrager til at løse de integrationsudfordringer, som eksisterer. Arbejdsgiversiden kan derfor tilslutte sig forslaget.

Neden for følger Arbejdsgiversidens konkrete bemærkninger.

Til § 1, nr. 16

Arbejdsgiversiden i BER foreslår, at § 13, stk. 4 i lov om en aktiv socialpolitik præciseres, så der er klare retningslinjer for et kommunalt skøn i rådighedsvurdering og betingelserne for at stå til rådighed:

  • Lovforslaget bør præciseres således, at vurderingen af, om en modtager opfylder betingelserne for at få ydelsen, også omfatter afslag på tilbud om arbejde.
  • For en ydelsesmodtager, der mere end to gange afslår tilbud om arbejde, aktivering eller anden beskæftigelsesfremmende foranstaltning, bør ydelsen ophøre. Begrebet ”gentagne gange” er et uklart begreb. Et væsentligt element i beskæftigelses-/integrationsindsatsen er at forberede personerne til et job på det ordinære arbejdsmarked.
  • Det bør præciseres, i hvilke tilfælde kommunen ikke skal foretage en vurdering af personens rådighed, jf. sidste bullet.

Aktivitetstillæg

Arbejdsgiversiden i BER mener, at det er fornuftigt, at unge ikke skal kunne modtage aktivitetstillæg. Arbejdsgiversiden i BER foreslår, at alle kontanthjælpsmodtagere bliver omfattet af dette.

Til § 1, nr. 50

Arbejdsgiversiden i BER mener, at det er et fornuftigt princip, som indføres, når revalidender ikke kan modtage en højere ydelse end den hidtidige ydelse. Arbejdsgiversiden i BER mener, at dette princip burde blive udrullet som et generelt princip for revalidering, så ydelsen under revalidering ikke er højere end den tidligere ydelse.

Behov for andre ændringer for at forbedre integrationen

Ud over initiativet i indeværende forslag er der behov for at ændre i regelsættet omkring kommunernes integrationsindsats og styring, så den i højere grad sikrer, at nytilkomne flygtninge kommer i job, end at de opholder sig på offentlig forsørgelse.

Der er bl.a. et behov for, at kommunernes vurdering af nytilkomne flygtninges jobparathed bliver ændret, så udgangspunktet er, at nytilkomne er jobparate. I dag vurderer kommunerne, at kun ca. 2,5 pct. af de nuværende kontanthjælpsmodtagere under integrationsprogrammet er jobparate. Flygtninge skal i højere grad ud og søge ledige job i stedet for, at kommunerne vurderer, at gruppen er ikke-arbejdsmarkedsparat. Spinkle danskkundskaber er som udgangspunkt ikke en hindring i forhold til at være jobparat.

Der er også brug for en strammere styring af, om kommunerne opnår resultater på området.

KONTAKT
Publiceret:
6. august 2015