LønStatistik 2. kvartal 2015

  • Tiltagende stigning i lønomkostningerne på DA-området
  • For første gang siden 2. kvartal 2008 er arbejdernes stigninger højere end funktionærernes

Fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015 er lønomkostningerne inden for DA-området steget med 2,1 pct., hvilket er 0,3 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Af denne stigning udgør udmøntningen fra de lokale lønreguleringer og forhøjelser af lønsatser for lønmod- tagere på normallønsystemer m.v. 1,6 pct.-point, mens bidrag fra genebetalinger, pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,5 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer, ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter (eksempelvis efter- reguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden), skal ikke indgå i lønomkostningerne.

For arbejdere var årsstigningstakten i 2. kvartal 2015 2,2 pct., hvilket er 0,5 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger bidrog med 0,3 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra pension udgjorde 0,2 pct.-point. Bidraget fra genebetalinger var 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen. For fjerde kvartal i træk steg lønomkostningerne for funktionærerne med 2,0 pct. på årsbasis. Fritvalgsordninger bidrog med 0,3 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension udgjorde 0,1 pct.-point. jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figur 1. Heraf fremgår det, at det er første gang siden 2. kvartal 2008, at arbejdernes årsstigningstakt over- stiger funktionærernes.

Inden for fremstillingsvirksomhed steg lønomkostningerne i 2. kvartal 2015 med 1,6 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,4 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger faldt 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen. Fraregnes forbedringer i genebetalinger, fritvalgsordninger og pension steg lønnen m.v. med 1,3 pct. i 2. kvartal 2015.

Lønomkostningerne inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg også mere i 2. kvartal 2015 end i de seneste kvartaler. Siden 2. kvartal 2014 er lønomkostningerne steget med 2,7 pct., hvilket er 0,7 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Bidrag fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point af denne stigning, mens fritvalgsordninger udgjorde 0,3 pct.-point. Pensionsbidraget udgjorde 0,5 pct.-point af stigningstakten. Herved steg lønnen m.v., fraregnet forbedringer på fritvalgsordninger, personalegoder og pension med 1,8 pct. i 2. kvartal 2015.

Det relativt høje bidrag fra pension på årsstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed skyldes delvis tekniske bidrag fra pensionsgivende løndele af uregelmæssig karakter, som det ikke er muligt at korrigere for i beregningen af lønstigningstakten.

Inden for serviceprægede erhverv var årsstigningstakten 2,3 pct. i 2. kvartal 2015, hvilket er 0,3 pct.-point mere end forrige kvartal. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,5 pct.-point af stigningen. Ses der bort fra disse bidrag steg lønnen m.v. med 1,8 pct. i 2. kvartal 2015.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Individuelle stigningstakter

Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figur 2. Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 5,7 pct. fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkost- ningerne på DA-området er på årsbasis 0,3 pct.-point i 2. kvartal 2015, jf. tabel 1, hvilket er 0,1 pct.-point mere i forhold til kvartalet før. Ændringen skyldes udmøntningen af de aftalte forhøjelser for hovedparten af overenskomsterne på DA-området.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger falder med knap 0,1 pct. fra 2. kvartal 2014 til 2. kvartal 2015. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 2,0 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De lavere medarbejder- omkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et lavere uddannelsesbidrag i 2015 (AUB-bidrag), og at finansieringsbidrag til ledige, syge m.v. samt bidrag til Lønmodtagernes Garantifond også er lavere.

I modsat retning trækker øgede aftalebestemte medarbejder- omkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2014 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden eksempelvis øget.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 2. kvartal 2015 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
14. august 2015
LÆS MERE
Tabel 1Tabel 2Printvenlig nyhedsbrev