Arbejdsulykker 2014

  • Fortsat faldende ulykkesfrekvens men svagt stigende ulykkesfravær
  • Fald i ulykkesfrekvens og –fravær for arbejdere i byggeriet

I DA’s statistik over arbejdsulykker er ulykkesfrekvensen faldet fra 2013 til 2014. Dermed fortsætter tendensen med en faldende ulykkesfrekvens, jf. figur 1. For alle medarbejdere er ulykkesfrekvensen, målt ved antal arbejdsulykker pr. 1 million præsterede arbejdstimer, faldet fra 13,3 i 2013 til 12,9 i 2014. Tilsvarende er ulykkesfrekvensen for arbejdere alene faldet fra 22,9 til 21,9, jf. tabellen med hovedresultater i Læs mere boksen.

Ulykkesfraværet, målt ved antal tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede arbejdstimer, er steget fra 1,4 i 2013 til 1,5 i 2014 for alle medarbejdere og fra 2,4 til 2,5 for arbejdere.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed er ulykkesfrekvensen og ulykkesfraværet faldet. I 2013 lå ulykkesfrekvensen på 22,0 for alle medarbejdere mod 17,8 i 2014. Ulykkesfraværet er faldet fra 2,6 i 2013 til 2,2 i 2014. Det samme billede tegner sig for arbejdere inden for bygge- og anlægsvirksomhed. Ulykkesfrekvensen for denne medarbejdergruppe er faldet fra 32,7 til 25,8, mens ulykkesfraværet er faldet fra 3,8 til 3,1, jf. tabellen i Læs mere boksen.

Inden for fremstillingsvirksomhed er ulykkesfrekvensen derimod steget fra 10,7 i 2013 til 11,8 i 2014 opgjort på alle medarbejdere. Ses på arbejdere alene er tallene hhv. 20,1 og 20,8 for denne hovedbranche. Ulykkesfraværet for alle medarbejdere inden for fremstilling lå på 0,9 i 2013 mod 1,3 i 2014. For arbejdere var tallene hhv. 1,6 og 2,2.

For de serviceprægede erhverv er ulykkesfrekvensen for alle medarbejdere faldet fra 13,7 i 2013 til 11,6 i 2014. For arbejdere er faldet mindre, dvs. fra 20,7 til 20,4. Tilsvarende er ulykkesfraværet faldet inden for service, dvs. fra 1,9 til 1,5 opgjort på alle medarbejdere. For arbejdere er ulykkesfraværet faldet fra 3,0 til 2,6 fra 2013 til 2014.

Metode og begreber

Arbejdsulykker 2014 omfatter ulykkestilfælde, som har medført fravær fra arbejdspladsen på mindst én dag ud over tilskadekomstdagen.

Ulykkesfrekvensen beregnes som antallet af tilskadekomster pr. 1 million præsterede timer. Fraværet beregnes som antallet af tabte arbejdstimer pr. 1.000 præsterede timer. I de tabte arbejdstimer indgår fravær som følge af ulykker i 2014 samt tabte arbejdsdage i 2014 på grund af ulykker indtruffet i 2013.

Yderligere oplysninger

Detaljerede resultater vil blive bragt i publikationen Arbejdsulykker 2014, som udkommer dags dato. Heri kan bl.a. ses opdelinger af arbejdsulykker efter alder, arbejdsfunktion og skadens art.

Statistikken kan rekvireres ved henvendelse til DA Statistik på e-mail salg@da.dk.

Datagrundlag

Statistikken er baseret på frivillige indberetninger fra i alt 346 virksomheder. Virksomhederne i statistikken beskæftiger ca. 46.000 fuldtidsansatte arbejdere og omkring 36.000 fuldtidsansatte funktionærer. Funktionærer indgår i statistikken fra og med 2010. 78 pct. af de præsterede arbejdstimer i 2014 er placeret inden for fremstillingsvirksomhed eller bygge- og anlægsvirksomhed, hvilket er væsentligt mere, end hvad de to hovedbrancher indgår med i DA’s StrukturStatistik (46 pct. i 2014).

Statistikkens dækning inden for bygge- og anlægsvirksomhed er udbygget betydeligt inden for de senere år med knap 100 nye deltagende virksomheder. Der er overvejende tale om virksomheder, som branchemæssigt hører hjemme inden for stillads-og nedbrydningsvirksomhed.

Arbejdsulykker 2014 er baseret på anmeldelser til Arbejdstilsynet via EASY systemet. Formålet er at give de enkelte virksomheder et benchmarking værktøj til at måle sig op mod andre. Der kommer hele tiden nye virksomheder til, og det kan påvirke udviklingen.

I modsætning til Arbejdstilsynets statistik er kun en del af virksomhedspopulationen dækket. Til gengæld har de deltagende virksomheder i DA’s statistik mulighed for at kvalificere deres indberetning til Arbejdstilsynet- f.eks. om alle anmeldelsespligtige arbejdsulykker i det pågældende år er kommet med.

En del af ændringerne fra år til år skyldes en varierende deltagelse i statistikken inden for de enkelte brancher. Forskydningerne gør det relevant at se på beregninger af ulykkesfrekvensen for identiske virksomheder, dvs. virksomheder med deltagelse i statistikken for arbejdsulykker i både 2013 og 2014.

For identiske virksomheder ligger ulykkesfrekvensen for hele DA på 12,7 for alle medarbejdere i 2014 - altså tæt på det samme som for alle deltagere i året. Fordelt på de tre hovedbrancher er ulykkesfrekvenserne 11,1 for fremstillingsvirksomhed, 17,4 for bygge- og anlægsvirksomhed og 12,5 for serviceprægede erhverv. Sammenlignet med ulykkesfrekvenserne i tabellen i Læs mere boksen ligger niveauet for de identiske virksomheder altså lavere inden for fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed.

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Henrik Lynge Hansen
33 38 93 69
hlh@da.dk
Publiceret:
11. september 2015
LÆS MERE
Printvenlig udgaveHovedre­sultater, alle medarbejdere og arbejdere