Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. september 2015 svaret Arbejdstilsynet i sagen om

Høring vedrørende forslag til ændring af arbejdsmiljøloven

Høringssvaret i PDF-format.

Resumé

Arbejdstilsynet har den 26. august bedt om bemærkninger til udkast til ændring af arbejdsmiljøloven. Forslaget er en udmøntning af de dele af den politiske aftale, der blev indgået den 26. marts 2015 mellem den daværende regering (Socialdemokraterne og Radikale Venstre), Venstre, Dansk Folkeparti og Det konservative Folkeparti om en styrket arbejdsmiljøindsats, som forudsætter ændringer af arbejdsmiljøloven.

Et væsentligt formål med den politiske aftale har været at målrette indsatsen endnu mere mod de virksomheder, hvor arbejdsmiljøproblemerne er størst, så det samtidig sikres, at et dårligt arbejdsmiljø ikke bliver et konkurrenceparameter.

Den politiske aftale bygger i høj grad på det udspil, som Arbejdsmiljørådet tidligere har præsenteret over for beskæftigelsesministeren. Som følge heraf er der afgivet et fælles høringssvar fra Arbejdsmiljørådet, hvor rådet bakker op om det overordnede formål med lovforslaget, hvor en ændret vægtning af det risikobaserede tilsyn er nødvendigt for at målrette indsatsen mod de virksomheder og brancher, hvor arbejdsmiljøproblemerne er størst.

DA’s høringssvar henviser i det hele til Arbejdsmiljørådets høringssvar. Herudover har DA nogle få konkrete forslag til ændringer i lovteksten og bemærkningerne hertil. Formålet med disse forslag er, at formuleringerne i lovforslaget i videst muligt omfang afspejler de formuleringer, der er anvendt i den politiske aftale.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Povl-Christian Jensen
33 38 92 80
pcj@da.dk
Publiceret:
6. oktober 2015
LÆS MERE
Arbejdsmi­ljørådets høringssvar vedrørende forslag til ændring af arbejdsm­iljøloven