LønStatistik 3. kvartal 2015

  • Lønomkostningerne er steget 2,2 pct. på et år
  • Samme lønudvikling blandt arbejdere og funktionærer

Lønomkostningerne inden for DA-området er fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 steget med 2,2 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Udmøntningen fra de lokale løn- reguleringer og forhøjelser af lønsatser for lønmodtagere på normallønsystemer m.v. udgør 1,6 pct.-point af denne stigning, mens bidrag fra genebetalinger, pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,6 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer, ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter (eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden), skal ikke indgå i lønomkostningerne.

Årsstigningstakten for arbejdere var i 3. kvartal 2015 2,2 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger og pension bidrog med hver 0,3 pct.-point af denne stigning, jf. tabel 1 i læs mere boksen. Lønomkostningerne for funktionærer steg 2,2 pct. fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015, hvilket er 0,2 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger bidrog med 0,3 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension og personalegoder tilsammen udgjorde 0,3 pct.-point. jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figur 1.

Inden for fremstillingsvirksomhed er lønomkostningerne fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015 steget med 1,7 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Ændringer i fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,5 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalinger faldt 0,1 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen. Fraregnes forbedringer i genebetalinger, fritvalgsordninger og pension steg lønnen m.v. med 1,3 pct. i 3. kvartal 2015, hvilket også var tilfældet kvartalet før.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg lønomkostningerne i 3. kvartal 2015 med 2,4 pct., hvilket er 0,3 pct.-point mindre end i forrige kvartal. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,7 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra genebetalingerne faldt 0,1 pct.-point. Herved steg lønnen m.v., fraregnet forbedringer på fritvalgsordninger, personalegoder og pension med 1,8 pct. i 3. kvartal 2015, hvilket også var tilfældet i forrige kvartal.

Det relativt høje bidrag fra pension på årsstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed skyldes til dels tekniske bidrag fra pensionsgivende løndele af uregelmæssig karakter, som det ikke er muligt at korrigere for i beregningen af lønstigningstakten.

Siden 3. kvartal 2014 er lønomkostningerne inden for serviceprægede erhverv steget med 2,4 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mere end kvartalet før. Bidrag fra fritvalgsordninger, pension og genebetalinger udgjorde tilsammen 0,6 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point. Ses der bort fra disse bidrag steg lønnen m.v. med 1,7 pct. i 3. kvartal 2015.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen

Individuelle stigningstakter

Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figur 2. Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 5,0 pct., mens den hyppigste individuelle årsstigningstakt var 1,5 pct. i 3. kvartal 2015.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,3 pct.-point i 3. kvartal 2015, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger falder med knap 0,1 pct. fra 3. kvartal 2014 til 3. kvartal 2015. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 2,1 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De lavere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et lavere uddannelsesbidrag i 2015 (AUB-bidrag), og at finansieringsbidrag til ledige, syge m.v. samt bidrag til Lønmodtagernes Garantifond også er lavere.

I modsat retning trækker øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2014 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden eksempelvis øget.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 3. kvartal 2015 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
16. november 2015
LÆS MERE
Printvenlig Statistik-NytTabel 1Tabel 2