Dansk Arbejdsgiverforening har den 25. november 2015 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Svar på høring om ændring i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) har den 20. november 2015 sendt et forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Ændret minimumskrav til mentorindsats, sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats m.v.) til skriftlig høring i Beskæftigelsesrådet (BER).

Lovforslaget udmønter dele af Aftale om finanslov 2016 og har følgende væsentlige elementer:

  • Ændret minimumskrav til mentorindsats.
  • Afskaffelse af refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til jobparate og åbenlyst uddannelsesparate.
  • Sammenlægning af rammer for mentor og aktiv indsats samt reduktion af den nye ramme.

DA har følgende bemærkninger:

Med lovforslaget skærpes kommunernes ansvar for at tilrettelægge en indsats, som kan medvirke til, at ydelsesmodtagere bringes videre på arbejdsmarkedet og i job. Set i sammenhæng med ændringerne i den statslige refusion for forsørgerydelser, som også træder i kraft fra januar 2016, øges såvel ansvar og de økonomiske incitamenter for kommunerne til at føre en effektiv beskæftigelsesindsats.

DA finder ikke, at ydelsesmodtagere skal have rettigheder til bestemte tilbud i beskæftigelsesindsatsen. Derfor ser arbejdsgiversiden positivt på at omlægge retten til kontakt til en mentor fra minimum én gang hver uge til en kontakt én gang hver anden uge, selv om arbejdsgiversiden helst så, at retten til kontakt til en mentor helt blev afskaffet.

DA finder, at forslaget om at afskaffe den statslige refusion af udgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for en række ydelsesgrupper er fornuftigt, idet der ikke er nogen dokumenterede positive jobeffekter af øvrig vejledning og opkvalificering.

DA noterer sig i den forbindelse, at kommunerne fortsat fuldt ud kan anvende øvrig vejledning og opkvalificering i beskæftigelsesindsatsen, hvis kommunen skønner, at det er det mest effektive redskab. Det bør derfor følges nøje, om en konsekvens af refusionsændringen bliver, at kommunerne helt afskærer sig fra at bruge andre aktører i beskæftigelsesindsatsen, hvilket kan svække effektiviteten.

DA har ikke bemærkninger til en sammenlægning af driftsloftet for henholdsvis mentorstøtte og andre aktiveringsudgifter til et fælles driftsloft.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
25. november 2015