Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. januar 2016 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om

Høring over lovforslag, der udmønter overførsel af opgaver fra Arbejdsskadestyrelsen til Arbejdsmarkedets Erhvervssikring m.v.

Høringssvaret i pdf-format.

Resumé

Beskæftigelsesministeriet har den 17. december 2015 sendt to lovforslag i høring, der skal udmønte regeringens ønske om at overflytte alle Arbejdsskadestyrelsens nuværende opgaver med behandling af arbejdsskadesager til en ny selvejende institution, Arbejdsmarkedets Erhvervssikring (AES). Det bliver Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP), der skal levere sagsbehandlingen på omkostningsdækket basis til AES.

Regeringen ønsker dertil at undersøge muligheden for at udflytte væsentlige dele af sagsbehandlingen til ATP's decentrale centre.

DA tager til efterretning, at regeringen ønsker armslængde til behandling af alle arbejdsskadesager ved at lægge dét, der hidtil har været en myndighedsopgave i Arbejdsskadestyrelsen, ud til en ny, privat offentligretlig enhed.

DA bemærker, at det kommende AES vil få overdraget opgaverne fra en styrelse, hvis sagsbehandling, som følge af alvorlige kvalitetsproblemer, er under en gennemgribende genopretning. Samtidig vil AES stå over for udvikling af nyt stort it-system - en opgave, der hidtil har voldt betydelige og omfattende vanskeligheder.

For DA er følgende forhold i forbindelse med regeringens ønske om overflytning afgørende:

  • At det politiske ansvar for arbejdsskadeområdet fortsat i fuldt omfang skal ligge hos beskæftigelsesministeren, og at AES alene skal have ansvar for driften.
  • At der bliver gennemført en reform af arbejdsskadeområdet, der giver grundlag for en markant forenkling af sagsbehandlingen. En reform af arbejdsskadesystemet må ikke glide i baggrunden eller forsinkes grundet arbejdet med oprettelsen af et nyt AES.
  • At administrationen sker på grundlag af en klar aftale mellem AES og Beskæftigelsesministeriet om grundlaget, så der bliver gennemsigtighed i forhold til økonomien ved såvel overflytning som drift. Eventuelle omkostninger til overflytningen må ikke blive overvæltet på arbejdsgiverne i form af højere takster.
  • At Beskæftigelsesministeriet allerede nu sikrer økonomien ved en eventuel senere udflytning til ATP's decentrale centre.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader

KONTAKT
Chefkonsulent
Jens Skovgaard Lauritsen
33 38 93 91
jsl@da.dk
Publiceret:
19. januar 2016