Dansk Arbejdsgiverforening har den 22. januar 2016 svaret Trafik- og Byggestyrelsen i sagen om

Høring om forslag til lov om ændring af lov om godskørsel m.v.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har følgende bemærkninger til lovforslaget:

Den tidligere regering udsendte i marts 2015 et lignende lovforslag om ændring af gods-, bus- og taxilovene med henblik på at genskabe retsstillingen før Højesterets dom af 4. februar 2015 i NORTRA-sagen.

DA tilkendegav den gang, at man henset til traditionen på området ikke havde bemærkninger til, at man justerede loven, så den harmonerede med den hidtidige praksis på området.

Præmisserne for DA’s støtte til lovforslaget fra marts 2015 var, at det daværende lovforslag efter DA’s opfattelse indførte et tilstrækkeligt klart lovmæssigt grundlag for at genetablere Trafikstyrelsens praksis, som den så ud før Højesterets dom af 4. februar 2015 (NORTRA-sagen) i fortolkningen af godskørselslovens § 6, stk. 3, buskørselslovens § 18, stk. 2 og taxilovens § 5, stk. 5.

Denne praksis indebar:

1) at tilladelseshaveren ikke har pligt til at indgå en kollektiv aftale om løn- og arbejdsvilkår eller en pligt til at indgå en aftale med en bestemt fagforening

2) at der ved udtrykket ”pågældende kollektive overenskomster” er henvist til de overenskomster, der afspejler det niveau, der generelt er i branchen

3) at de overenskomster, der på nuværende tidspunkt er indgået imellem 3F Transport og en række arbejdsgiverorganisationer samt mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse anses for at være de overenskomster, som sætter niveauet, tilladelseshavere skal leve op til for at opfylde kravene i ovennævnte bestemmelser

4) at overenskomster, der er indgået på DA/LO-området, og som dækker chaufførarbejde for fremmed regning, danner grundlag for godskørsels-tilladelser uden yderligere prøvelse i det omfang det hidtil har været praktiseret

Ovenstående fremgår af beskrivelsen af gældende ret i både det nuværende og det tidligere fremsatte lovforslag samt af notat fra Kammeradvokaten til den daværende Færdselsstyrelse af 12. oktober 2005 ”Begrebet kollektive overenskomster i godskørselslovens § 6, stk. 4, og buslovens § 18, stk. 3.”

DA mener – i lighed med tidligere – at lovforslaget skal tilvejebringe et tilstrækkeligt klart og sikkert grundlag for at genetablere Trafikstyrelsens praksis, som den var forud for Højesterets dom af 4. februar 2015. Det gælder, uanset om drøftelserne tager udgangspunkt i det foreliggende eller det tidligere fremsatte lovforslag.

Det nuværende udkast til lovforslag af 15. januar 2016 tilvejebringer efter DA’s opfattelse det nødvendige sikre grundlag for så vidt angår ovenstående punkt 1 og punkt 4.

Derimod etablerer lovforslaget ikke et tilstrækkeligt sikkert og klart grundlag for at genetablere den hidtidige praksis for så vidt angår ovenstående punkt 2 og punkt 3.

Forslagets formulering om ”kollektive overenskomster, der er indgået af arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder på hele det danske område” er set i sammenhæng med bemærkningerne til lovforslaget ikke tilstrækkelig klar. Derfor lever lovforslaget efter DA’s opfattelse ikke op til sit erklærede formål om at indføre en præciseret lovhjemmel.

DA vil derfor foreslå, at lovforslagets bemærkninger bliver udbygget og præciseret, så det klart fremgår, at formålet med lovforslaget er at etablere et grundlag for, at Trafikstyrelsen kan genetablere sin praksis, som den så ud forud for Højesterets dom af 4. februar 2015.

Det kan f.eks. ske ved at skrive eksplicit i lovens bemærkninger, at man ved udtrykket ”kollektive overenskomster, der er indgået af arbejdsmarkeds-parter i Danmark, og som gælder på hele det danske område” mener landsdækkende kollektive overenskomster, der afspejler det niveau, som generelt er i branchen, og præciserer, at disse på nuværende tidspunkt omfatter overenskomster, der er indgået af 3F Transport og en række arbejdsgiverforeninger, herunder DI og Dansk Erhverv Arbejdsgiver samt mellem Kristelig Arbejdsgiverforening og Kristelig Fagbevægelse.

Angående ændringsforslaget til taxilovens § 12 finder DA desuden, at den foreslåede bemyndigelsesbestemmelse, der giver transport- og bygningsministeren hjemmel til at fastsætte regler for, hvilke kollektive overenskomster, der anses for indgået af arbejdsmarkedets parter i Danmark, og som gælder på hele det danske område, bryder med den danske model for arbejdsmarkedet, hvor det er parterne selv og i sidste ende domstolene eller Arbejdsretten, der tager stilling hertil.

Hvis man ønsker at give de relevante myndigheder et indledende grundlag at administrere de nye bestemmelser i taxiloven på, bør dette ske på en måde, der ikke bryder med dette grundlæggende princip i den danske model. Derudover bør det sikres, at der er en klar adgang til at få prøvet vurderingen af, om en kollektiv overenskomst lever op til kravene ved domstolene eller i Arbejdsretten.

DA lægger vægt på, at der bliver skabt en klar retstilstand og en løsning, som nyder bred politisk opbakning med henblik på at skabe et fast fundament for transporterhvervene.

KONTAKT
Overenskomstchef
Martin Steen Kabongo
33 38 92 19
msk@da.dk
Publiceret:
22. januar 2016