LønStatistik 4. kvartal 2015

  • Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området
  • Større genebetalinger hæver lønomkostningerne for arbejdere

Lønomkostningerne inden for DA-området er steget med 2,2 pct. fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015. Dette er uændret i forhold til forrige kvartal. Udmøntningen fra de lokale lønreguleringer og forhøjelser af lønsatser for lønmodtagere på normallønsystemer m.v. udgør 1,6 pct.-point af denne stigning, mens bidrag fra genebetalinger, pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,6 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer, ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter (eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden), skal ikke indgå i lønomkostningerne.

For arbejdere var årsstigningstakten i 4. kvartal 2015 2,3 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Genebetalingerne udgjorde 0,2 pct.-point af denne stigning, mens fritvalgsordninger og pension bidrog med hver 0,3 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen. For funktionærer steg lønomkostningerne med 2,1 pct. fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015, hvilket er 0,1 pct.-point mindre i forhold til forrige kvartal. Fritvalgsordninger bidrog med 0,3 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension og personalegoder tilsammen udgjorde 0,3 pct.-point. jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figur 1.

Inden for fremstillingsvirksomhed er lønomkostningerne fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015 steget med 2,0 pct., hvilket er 0,3 pct.-point mere i forhold til forrige kvartal. Bidraget fra genebetalinger udgjorde 0,1 pct.-point af denne stigning, mens ændringer i fritvalgsordninger og pension tilsammen udgjorde 0,6 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen. Fraregnes forbedringer i genebetalinger, fritvalgsordninger og pension steg lønnen m.v. med 1,3 pct. i 4. kvartal 2015.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg lønomkostningerne i 4. kvartal 2015 med 2,6 pct., hvilket er 0,2 pct.-point mere end i forrige kvartal. Bidrag fra fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,7 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point. Herved steg lønnen m.v., fraregnet forbedringer på fritvalgsordninger, personalegoder og pension med 1,8 pct. i 4. kvartal 2015.

Det relativt høje bidrag fra pension på årsstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed skyldes til dels tekniske bidrag fra pensionsgivende løndele af uregelmæssig karakter (eksempelvis akkordoverskud), som det ikke er muligt at korrigere for i beregningen af lønstigningstakten.

Lønomkostningerne inden for serviceprægede erhverv er siden 4. kvartal 2014 steget med 2,2 pct., hvilket er 0,2 pct.-point mindre end kvartalet før. Bidrag fra genebetalinger, fritvalgsordninger, og personalegoder udgjorde tilsammen 0,5 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra pension udgjorde 0,2 pct.-point. Ses der bort fra disse bidrag steg lønnen m.v. med 1,5 pct. i 4. kvartal 2015.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Individuelle stigningstakter

Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figur 2.

Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 5,8 pct., mens den hyppigste individuelle årsstigningstakt var 1,5 pct. i 4. kvartal 2015.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,3 pct.-point i 4. kvartal 2015, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger falder med knap 0,1 pct. fra 4. kvartal 2014 til 4. kvartal 2015. De samlede medarbejderomkostninger steg således med 2,1 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De lavere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et lavere uddannelsesbidrag i 2015 (AUB-bidrag), og at finansieringsbidrag til ledige, syge m.v. samt bidrag til Lønmodtagernes Garantifond også er lavere.

I modsat retning trækker øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger. I forbindelse med overenskomstforhandlingerne i 2014 blev virksomhedernes bidrag til Uddannelses- og samarbejdsfonden eksempelvis øget.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 4. kvartal 2015 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og udkommer samme dag som denne Statistik-Nyt. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
15. februar 2016
LÆS MERE
Printvenlig nyhedsbrevTabel 1Tabel 2