Dansk Arbejdsgiverforening har den 8. januar 2016 svaret Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i sagen om

Høring vedrørende udkast til lovforslag om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.v.

Overordnet set støtter DA regeringens lovforslag om bl.a. at indføre et kontanthjælpsloft.

Incitamenterne til at tage et arbejde har hidtil været for ringe for en del kontanthjælpsmodtagere. Det retter lovforslaget op på. Gevinsten ved at tage et arbejde til overenskomstmæssige lønninger vil fremover være mindst 14 kr. pr. time. Det er en markant forbedring i forhold til den nuværende situation, hvor visse kontanthjælpsmodtagere vil tjene ned til 1,5 kr. pr. time ved at tage et overenskomstmæssigt job.

DA havde gerne set, at retten til ferie for kontanthjælpsmodtagere var blevet afviklet fuldt ud, og at satsen for kontanthjælpsmodtagere med en kompetencegivende uddannelse var blevet fastsat på et niveau svarende til SU.

Med lovforslaget bliver der taget et væsentligt skridt i forhold til at øge incitamenterne til at arbejde. Der udestår dog stadig et behov for at tilpasse kontanthjælpen, så vejen til arbejdsmarkedet bliver mere åben. DA vil pege på følgende:

  1. Det skal kunne betale sig at stå til rådighed fremfor ikke at være arbejdsmarkedsparat. Aktivitetstillægget er en belønning for ikke at stå til rådighed, hvorfor det bør afskaffes.
  2. Kommunerne har fortsat et meget uens syn på kontanthjælpsmodtageres mulighed for at arbejde, hvilket indebærer et stort tab af arbejdsstyrke.
  3. Hjælpen til par er uforholdsmæssig høj. Par modtager dobbelt kontanthjælp og bliver derfor overkompenseret, da udgifterne er lavere ved at bo sammen end leve hver for sig.
  4. Sanktionerne ved at sige nej til et arbejde eller ophøre selvforskyldt i det nuværende job er for lave. Frakendelse af kontanthjælpen i tre dage er ikke et klart nok signal om, at man har pligt til at forsørge sig selv, hvis man kan.
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
Publiceret:
8. januar 2016