Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. marts 2016 svaret Finansministeriet i sagen om

Høringssvar om udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016

Udenrigsministeriet har den 29. februar 2016 til brug for drøftelser på møde i Kontaktudvalget for Europa 2020-strategien den 8. marts 2016 udsendt et udkast til Danmarks nationale reformprogram 2016 (bortset fra kapitel 2 om den økonomiske ramme og afsnit 3.1. om finanspolitik og offentlige finanser).

Udenrigsministeriet har gjort opmærksom på, at der tillige er mulighed for at indsende skriftlige bemærkninger til udkastet til reformprogram.

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) har i den anledning følgende bemærkninger:

DA finder, at regeringen med afrapporteringen i reformprogrammet tegner et alt for positivt billede af situationen på det danske arbejdsmarked. Det nævnes i indledningen til reformprogrammet, at forudsætningerne for vækst er til stede, og at regeringen (kun) vil være overvågende over for omfanget af mangel på arbejdskraft. DA deler ikke disse vurderinger, hvilket bl.a. hænger sammen med, at flere indikatorer peger på, at arbejdskraftmanglen hos virksomhederne er tiltagende. Hertil kommer, at den registrerede bruttoledighed nu er nede på 4,4 pct.

Efter DA’s opfattelse er der behov for konkrete initiativer fra regeringen, som kan øge effektiviteten af beskæftigelsesindsatsen og øge arbejdskraftudbuddet gennem reformer.

Antallet af personer på offentlig forsørgelse er alt for højt, og sammensætningen har udviklet sig problematisk, idet en større andel er på ordninger længere væk fra arbejdsmarkedet nu end tidligere. Dette øger risikoen for, at et opsving hurtig kan miste momentum på grund af mangel på arbejdskraft.

DA deler derimod regeringens bekymring (kapitel 3, side 3) om, at velstandsfremgangen i Danmark er udfordret af en svag produktivitetsvækst gennem de senere år, og at Danmark både i et historisk og internationalt perspektiv halter bagefter.

DA ser med bekymring på, at Danmark er i en ituation med lav økonomisk vækst, og at der samtidig med en lav økonomisk vækst er tiltagende arbejdskraftmangel kombineret med, at beskæftigelsen stiger og ledigheden falder. Dette tyder på en lav produktivitetsudvikling, som er en dårlig forudsætning for økonomisk vækst.

Kapitel 4

Regeringen fastholder en national målsætning om en strukturel beskæftigelsesfrekvens på 80 pct. blandt de 20-64 årige i 2020.

Efter DA’s opfattelse bør regeringen sætte sig et mere ambitiøst mål for beskæftigelsesfrekvensen end de 80 pct. i 2020, som er nødvendigt for at sikre balance på de offentlige finanser i 2020. Efter DA’s opfattelse bør Danmarks ambition om beskæftigelsen være knyttet til at opnå en høj vækst, og at en større andel borgere opnår beskæftigelse.

DA finder, at regeringen med det nationale reformprogram i et utilstrækkeligt omfang tager manglen på arbejdskraft alvorligt.

DA deler ikke regeringens vurdering af, at beskæftigelsen kan stige, uden at der opstår flaskehalse og generelt pres på arbejdsmarkedet, medmindre regeringen i betydeligt omfang øger arbejdskraftudbuddet gennem den bebude jobreforms fase 2 og gennem supplerende initiativer, der kan reformere det danske ydelsessystem. Hertil kommer, at der er behov for en langt mere offensiv strategi, som kan understøtte virksomhedernes muligheder for at rekruttere arbejdskraft i udlandet.

Regeringen nævner, at det ikke kan udelukkes, at der i perioder kan være mangel på arbejdskraft i specifikke brancher eller i bestemte dele af landet. I den forbindelse savner DA, at det af det nationale reformprogram fremgår, at regeringen i sit udspil til ”Vækst og udvikling i hele Danmark” vil ”Arbejde for tiltag, der styrker lediges mobilitet på arbejdsmarkedet.”

DA finder ligeledes, at det bør tydeliggøres, hvordan regeringen konkret vil udmønte dette initiativ, og hvilken betydning det vil have for den strukturelle beskæftigelse.

KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
Publiceret:
14. marts 2016