LønStatistik 1. kvartal 2016

  • Uændret udvikling i lønomkostningerne på DA-området for tredje kvartal i træk
  • For arbejdere udgør genebetalinger en større andel af lønomkostningerne

Fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016 er lønomkostningerne inden for DA-området steget med 2,2 pct. Dette er uændret i forhold til de forrige to kvartaler. Udmøntningen fra de lokale lønreguleringer og forhøjelser af lønsatser for lønmodtagere på normallønsystemer m.v. udgør 1,5 pct.-point af denne stigning, mens bidrag fra genebetalinger, pension, personalegoder og fritvalgsordninger tilsammen udgør 0,7 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Udviklingen i lønomkostningerne over tid for henholdsvis arbejdere og funktionærer er vist i figur 1.

Lønomkostningerne er inklusive lønreguleringer, ændringer i pensionsbidrag, genebetalinger (herunder overtidsbetalinger), ferie- og fraværsbetalinger, fritvalgsordninger og personalegoder. Betalinger, som er af uregelmæssig karakter (eksempelvis efterreguleringer af løn, bonus og overskud, som ikke vedrører måleperioden), skal ikke indgå i lønomkostningerne.

I 1. kvartal 2016 var arbejdernes årsstigningstakt 2,3 pct., hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal. Genebetalinger, fritvalgsordninger og pension bidrog med hver 0,3 pct.-point af denne stigning, jf. tabel 1 i læs mere boksen. I 4. kvartal 2015 bidrog genebetalingerne med 0,2 pct.-point af arbejdernes årsstigningstakt. I forhold til forrige kvartal er genebetalingernes andel dermed øget, uden at lønomkostningerne for arbejdere samlet set er steget. For funktionærer steg lønomkostningerne med 2,2 pct. fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016, hvilket er 0,1 pct.-point mere end i forrige kvartal. Fritvalgsordninger bidrog med 0,3 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra pension og personalegoder tilsammen udgjorde 0,3 pct.-point. jf. tabel 1 i læs mere boksen.

Lønomkostningerne inden for fremstillingsvirksomhed er i 1. kvartal 2016 steget med 2,2 pct., hvilket er 0,2 pct.-point mere end i forrige kvartal. Bidraget fra genebetalinger udgjorde 0,2 pct.-point af denne stigning, mens ændringer i fritvalgsordninger og pension tilsammen udgjorde 0,5 pct.-point, jf. tabel 1 i læs mere boksen. Fraregnes forbedringer i genebetalinger, fritvalgsordninger og pension steg lønnen m.v. med 1,5 pct. i 1. kvartal 2016.

Inden for bygge- og anlægsvirksomhed steg lønomkostningerne i 1. kvartal 2016 med 2,5 pct., hvilket er 0,1 pct.-point mindre i forhold til forrige kvartal. Bidrag fra genebetalinger, fritvalgsordninger og pension udgjorde tilsammen 0,8 pct.-point af denne stigning, mens bidraget fra personalegoder udgjorde 0,1 pct.-point. Herved steg lønnen m.v., fraregnet forbedringer på fritvalgsordninger, personalegoder og pension med 1,6 pct. i 1. kvartal 2016.

Det relativt høje bidrag fra pension på årsstigningstakten inden for bygge- og anlægsvirksomhed skyldes til dels tekniske bidrag fra pensionsgivende løndele af uregelmæssig karakter (eksempelvis akkordoverskud), som det ikke er muligt at korrigere for i beregningen af lønstigningstakten.

Lønomkostningerne inden for serviceprægede erhverv steg 2,2 pct. i 1. kvartal 2016, hvilket er uændret i forhold til forrige kvartal. Bidrag fra genebetalinger og fritvalgsordninger udgjorde tilsammen 0,4 pct.-point af stigningen, mens bidraget fra pension udgjorde 0,3 pct.-point. Ses der bort fra disse bidrag, steg lønnen m.v. med 1,5 pct. i 1. kvartal 2016.

Lønomkostningernes udvikling fordelt på hovedbranche, hovedarbejdsfunktion og geografi er vist i tabel 2 i læs mere boksen.

Individuelle stigningstakter

Spredningen i de individuelle stigningstakter ses i figur 2. Halvdelen af lønmodtagerne havde ændringer i fortjenesten på mellem 0,0 og 5,5 pct., mens den hyppigste individuelle årsstigningstakt var 1,5 pct. i 1. kvartal 2016.

Fritvalgsordninger

Ved overenskomstforhandlingerne i 2014 er der for en række overenskomster aftalt forhøjelser af fritvalgsordninger og lignende ordninger. Effekten af disse fritvalgsordninger for lønomkostningerne på DA-området er på årsbasis 0,3 pct.-point i 1. kvartal 2016, jf. tabel 1.

Øvrige medarbejderomkostninger

Virksomhedernes øvrige medarbejderomkostninger falder med mindre end 0,1 pct. fra 1. kvartal 2015 til 1. kvartal 2016. De samlede medarbejderomkostninger steg således også med 2,2 pct.

Øvrige medarbejderomkostninger dækker både over lovbestemte og aftalebestemte omkostninger. De lavere medarbejderomkostninger skyldes bl.a., at arbejdsgiverne skal betale et lavere uddannelsesbidrag i 2016 (AUB), og at bidraget til arbejdsskadeafgiften også er lavere.

I modsat retning trækker et øget finansieringsbidrag til ledige, syge m.v. samt øgede aftalebestemte medarbejderomkostninger.

Yderligere oplysninger

Den elektroniske publikation KonjunkturStatistik 1. kvartal 2016 indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostninger og offentliggøres den 27. maj 2016. Henvendelse herom kan ske til DA Statistik, pr. e-mail salg@da.dk

KONTAKT
Økonomisk konsulent
Michael Eliasen
33 38 93 59
mie@da.dk
Publiceret:
25. maj 2016
LÆS MERE
Printvenlig nyhedsbrevTabel 1Tabel 2