Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. juni 2016 svaret Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling

i sagen om

Høringssvar om udkast til ændring af bekendtgørelse om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.

DA har modtaget udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om arbejds-markedsuddannelser. I bekendtgørelsen skabes der hjemmel til, at arbejdsmarkedsuddannelserne i et konkret omfang kan udlicitere undervisning til private uddannelsesinstitutioner, som opfylder kravene til sprogcentre i reglerne om danskuddannelse til voksne udlændinge samt til kommunernes sprogcentre.

DA ser et stort behov for at gøre indholdet i flygtninges danskundervisning mere arbejdsmarkeds-rettet for således at styrke deres integration i Danmark.

DA finder imidlertid ikke, at det foreslåede initiativ, hvor arbejdsmarkedsuddannelserne i fælleskataloget kan udliciteres til sprogcentrene, er den bedste måde at sikre dette på. Erfaringen er, at udbyderne af arbejdsmarkedsuddannelserne i højere grad end sprogcentrene har fokus på at rette undervisningen mod arbejdsmarkedets behov.

DA finder derimod, at der bør arbejdes for at finde en løsning, hvor sprogcentrenes danskuddannelsestilbud gennemføres hos AMU-udbyderne. En sådan løsning understøtter, at flygtningene i videst muligt omfang færdes i et erhvervsrettet miljø. Det giver samtidig bedre muligheder for synergi mellem sprogundervisning og AMU-udbydernes øvrige uddannelsesaktiviteter.

KONTAKT
Chefkonsulent
Rasmus Enemark
33 38 92 08
rae@da.dk
Publiceret:
16. juni 2016