Dansk Arbejdsgiverforening har den 15. juni 2016 svaret Erhvervs - og Vækstministeriet

i sagen om

Høringssvar om Europa-Kommissionens meddelelse om en europæisk dagsorden for deleøkonomi

Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ser i lighed med Europa-Kommissionen mange fordele ved deleøkonomi. DA kan tilslutte sig, at forholdene for deleøkonomiske virksomheder primært udgør en erhvervspolitiks dagsorden i forhold til markedsadgang, skatteregler m.v. I relation til disse emner skal DA derfor henvise til høringssvar fra Dansk Industri og Dansk Erhverv Arbejdsgiver.

Det arbejdsretlige system kan rumme deleøkonomi

For så vidt angår spørgsmålet om hvorvidt deleøkonomi giver anledning til nye udfordringer på det ansættelsesretlige område, finder DA, at de eksisterende arbejdsretlige regler, for at afgøre hvornår en person er selvstændig erhvervsdrivende eller arbejdstager, er tilstrækkelige og i stand til at sikre en håndtering af eventuelle nye udfordringer. Det er derfor positivt, at Kommissionen ikke ser et behov for en overordnet EU-retlig regulering på det ansættelsesretlige område, men peger på, at dette er et nationalt anliggende.

De vejledende kriterier for, hvornår en person er selvstændig tjenesteyder eller ansat, følger af dansk retspraksis og bygger på en vurdering af, om den pågældende person i en vis periode præsterer ydelser mod vederlag for en anden og er underlagt dennes instruktion og kontrol.

Langt hovedparten af de tjenesteydere, der i dag leverer ydelser til de deleøkonomiske virksomheder, er efter DA’s opfattelse selvstændige tjenesteydere.

KONTAKT
Politisk konsulent, Advokat
Ann Marie Willemoes Jørgensen
33 38 92 37
amj@da.dk
Publiceret:
16. juni 2016